Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Szkolny Konkurs Plastyczny

„Kartka dla Jana Pawła II

w 100 rocznicę urodzin”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
– klasy I – III
– klasy IV – VIII

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem:
„Kartka urodzinowa dla Jana Pawła II w 100 rocznicę urodzin” (postać, hobby, życie, podróże, działalność  Św. Jana Pawła II).

3. CELE KONKURSU:
– zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w konkursie,
– rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem i działalnością Papieża św. Jana Pawła II,
– kultywowanie pamięci o Papieżu,
– promowanie młodych talentów.

4. Technika i format wykonania pracy:
– malarstwo,
– rysunek,
– wydzieranka, wyklejanka, kolaż.
– Format :A4.

5. Termin składania prac do: 8 maja 2020 r.
Każdą pracę  należy podpisać na odwrocie, czytelnie podając dane autora pracy: imię, nazwisko, wiek (klasę). Do każdej z prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pracę można dostarczyć do szkoły w Młynkowie i w Tarnówku (w godz. od 9:00 do 13:00 wrzucając do urny w wejściu do szkoły).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Ja
………………………………………………………………..…..…………………..……………………………
(imię i nazwisko opiekuna)

oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………
        (imię i nazwisko)

przez organizatora konkursu Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Młynkowie
na potrzeby związane z konkursem
(potrzeby zostały wyszczególnione w regulaminie konkursu)
pt. „Kartka urodzinowa dla Jana Pawła II w 100 rocznicę urodzin”
 zgodnie z   ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)  2016/679 z  dnia  27 kwietnia   2016 r . w  sprawie   ochrony osób  fizycznych  w   związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO

………………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić

Cele przetwarzania danych osobowych w konkursie pt.: „Kartka urodzinowa dla Jana Pawła II w 100 rocznicę urodzin
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu: w celach statystycznych, celach związanych z przyznaniem nagród, wystawą pokonkursową, oraz informacjami na stronie internetowej szkoły zawierającymi wizerunek oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu.

 

Uwagi:
Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
By No Comment 19 kwietnia 2020
Skip to content