Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie w czasie trwania stanu epidemii, dotycząca  zapobiegania i przeciwdziałania
COVID – 19

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, organizacji zajęć rewalidacyjnych i konsultacji w szkole

Procedura opracowana w oparciu o przepisy: 

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  18 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  18 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
  3. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna 
  4. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
  5. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół.  

1. Organizacja zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych  w szkole:

– Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych  z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. 

– W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  Ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność prowadzenia przez nauczycieli kształcenia na odległość, liczba dzieci jest ograniczona. 

– W pierwszej kolejności z zajęć będą korzystać dzieci rodziców pracujących w służbie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W następnej kolejności dzieci obojga rodziców pracujących  w innych obszarach. 

– W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

– Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 

– W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosić min.1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).  Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory szkolne i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

–  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą lub zdezynfekowane. 

– Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. 

– Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. Uczniowi mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

– Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

– Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

– W szkole wskazane jest zasłaniania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli, opiekunów. Jednak w czasie zajęć, konsultacji przy właściwym zachowaniu odległości nie trzeba zasłaniać ust i nosa. Nie ma jednak przeszkód, aby skorzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

– Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

–  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący  min. 2 m. 

– Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi na teren szkoły.  Nauczyciele uzgadniają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji poprzez podanie aktualnych numerów telefonów.

–  Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

– Przed wejściem na teren szkoły uczniowi dokonuje się pomiaru temperatury. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. 

– Jeżeli u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. 

 – Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowi  w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

2. Organizacja zajęć rewalidacyjnych 

 W szkole od 25 maja 2020 r. mogą być  prowadzone zajęcia rewalidacyjne. 

– Zajęcia rewalidacyjne będą miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży.

– Terminy zajęć rewalidacyjnych zostaną ustalone przez nauczyciela z rodzicami ucznia. 

– W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz nauczyciele, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

– Nauczyciel prowadzący zajęcia w razie konieczności będzie zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, ew. przyłbice do użycia  w razie konieczności – adekwatnie do sytuacji). 

–  Nauczyciele i dzieci w miarę możliwości powinni używać osłony ust i nosa.  

 3. Organizacja konsultacji w szkole 

 – Od 25 maja br. będą możliwe konsultacje dla uczniów klasy VIII. 

 – Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły.

– Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.  

– Terminy konsultacji zostaną ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami. 

– Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o terminie konsultacji. 

-Uczniowie zainteresowani konsultacjami zobowiązani są do ustalenia z nauczycielem dokładnego terminu konsultacji.   Uczeń nie powinien umawiać się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

–  Jeżeli  uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść,  powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej.  

– Podczas konsultacji indywidualnych oraz grupowych należy zachować odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

–  Uczniowie nie powinni pożyczać sobie przyborów i podręczników. 

– Uczniowie powinni unikać organizowania większych skupisk w jednym pomieszczeniu i przy szafkach.

4. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

–  Przy wejściu głównym zostaną umieszczone numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

– Przy wejściu zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do szkoły. 

–  Przy wejściu przy każdych drzwiach wejściowych do szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk. 

– Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie są zobowiązani regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

– Nauczyciele dopilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

– Personel opiekujący się dziećmi w razie konieczności będzie zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długimi rękawami ew. przyłbice do użycia w razie konieczności – adekwatnie do sytuacji). 

– Toalety będą dezynfekowane na bieżąco po każdym użyciu. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

5. Organizacja żywienia i wydawania posiłków:

– Dzieci korzystają z wody pitnej/innych napojów oraz posiłków przyniesionych z domu  w odpowiednich pojemnikach. Z zachowaniem zasad higieny i w miarę możliwości lokalowych szkoły, będzie można spożyć posiłek w wyznaczonym miejscu w szkole.

6. Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów klas 1-3 ze szkoły

– Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych (w tym zakaz przyprowadzania dzieci z rodzin/domowników objętych kwarantanna lub izolacją domową) 

– Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez te same osoby zdrowe. 

– W przypadku samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły, rodzic jest zobowiązany zawrzeć taką informację ze szkołą. 

–  Rodzice wyrażają zgodę na piśmie na pomiar temperatury ciała dziecka przy przyprowadzaniu oraz w razie potrzeby w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu/ zgoda rodziców zawarte we „Wniosku o udział dziecka w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych …”    załącznik nr 

– Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zachowują dystans w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

–  Dzieci i rodzice/opiekunowie muszą mieć indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.

– Każdy rodzic ma określone godziny przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły (informacja we wniosku). O godzinie wskazanej we wniosku, nauczyciel/pracownik szkoły przyprowadza dziecko do holu świetlicy, gdzie przed drzwiami powinien oczekiwać rodzic/opiekun. 8. Przed odebraniem dziecka pielęgniarka lub pracownik szkoły sprawdza termometrem bezdotykowym temperaturę ciała dziecka w obecności rodzica. 

–  W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe – np. podwyższona temperatura ciała – dziecko nie może być przyjęte i pozostać w szkole. 

–  Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia i poruszania się rodziców/opiekunów i osób nieupoważnionych po budynku i terenie szkoły / nie dotyczy dojścia do wyznaczonych drzwi wejściowych budynku/. 

  • 7. Kontakt z osobami trzecimi:

– Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

– W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osoba trzecią np. z dostawcą cateringu, kurierem, innymi osobami, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania odległości co najmniej 2 m, a także skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki lub przyłbice. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi; 

–  Zabronione jest organizowanie zajęć z dziećmi z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły.

 8. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem lub zachorowania na COVID – 19 – osób przebywających na terenie  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusemSARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

– W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 – zwane dalej jako „izolatka”. Izolatka mieści się w sali nr 4. 

–  Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący oraz inne przedmioty jako zabezpieczenie optymalnych warunków oczekiwania na opuszczenie szkoły.  

–  Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły. 

– Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie jest  zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. 

–  Po ekspozycji środka dezynfekującego (zgodnie z zastosowanym środkiem – zaleceniami producenta) pomieszczenie należy przewietrzyć. 

 Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia:

–  Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała  i niepokojące objawy chorobowe należy niezwłocznie o zaistniałym fakcie powiadomić dyrektora placówki. 

– Dyrektor powiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły. 

– Wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły z zastosowaniem niezbędnych środków ochrony osobistej przeprowadza dziecko do izolatki oraz zapewnia dziecku niezbędną opiekę.  

–  Osoby przebywające w izolatce zachowują między sobą minimum 2 m odległości. 

– Po wystąpieniu zdarzenia dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną.  

– W momencie odbierania odizolowanego dziecka należy zadbać, aby ono nie miało kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie placówki. 

–  Dalszy sposób postępowania zostanie określony w konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

– Obszar, w którym poruszało się dziecko poddane jest gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami i zaleceniami. 

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika:

–  Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, pracownicy z objawami choroby powinni skorzystać z pomocy lekarskiej i stosować się do zaleceń. 

-Pracownik będący w pracy a podejrzewający u siebie wystąpienie choroby powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując o tym dyrektora szkoły. 

– W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy, powiadomiona zostanie powiatowa stacja sanitarno – epidemiologiczna  

– Po ustaleniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zostaną wdrożone dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

–  Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym czasie w części szkoły, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

–  Obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami i zaleceniami. 

 – Z treścią niniejszej procedury zapoznani zostali nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi,  rodzice oraz uczniowie poprzez umieszczenie procedur na stronie internetowej szkoły. 

 

p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie

                                  Magdalena Rembacz

 

 

By No Comment 21 maja 2020
Skip to content