Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zapisy

do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie
na rok szkolny 2021/2022 rozpoczną się

z dniem 01 marca 2021r. i potrwają do 12 marca 2021r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie dostępna w szkole dla zainteresowanych rodziców od dnia 15.03.2021 r.

Zgłoszenie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 – obwód szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły

Zasady przyjęcia i rekrutacji do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie
w roku szkolnym 2021/2022

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:
a) Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zmianami) – dalej u.s.o.
b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
c) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283)
d) Zarządzenia nr 5/2021 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2020 w przedszkolu oraz szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połajewo

II. Obowiązek szkolny.
1. W roku szkolnym 2021/2022 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
a) urodzone w 2014 r.
b) urodzone w 2015 r. na wniosek rodziców i po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

III. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych.
1. Kandydaci zamieszkali odpowiednio w obwodzie szkoły podstawowej:
a) nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu;
b) są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia, które zawiera dane kandydatów i rodziców
(prawnych opiekunów kandydatów), określone w ustawie o systemie oświaty.

2. Kandydaci zamieszkali odpowiednio poza obwodem szkoły podstawowej:
a) podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu;
b) mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (czyli przyjęła wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych odpowiednio w obwodzie szkoły podstawowej).

IV. Termin rekrutacji.
1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 prowadzony jest przez szkołę od 01.03.2021 r. do 12.03.2021 r.
2. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 67 255-17-22 lub na stronie internetowej szkoły (www.spmlynkowo.pl).

IV. Zasady rekrutacji
1. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
2. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (5 punktów),
b) droga kandydata do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej (5 punktów),
c) miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się na terenie Gminy Połajewo (4 punkty),
d) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki (3 punkty).

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia w/w kryteriów jest oświadczenie złożone przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

3. Decyzję w sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych podejmuje Dyrektor Szkoły.

V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi
Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VI. Odroczenia
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

VII. Zapisy
1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:
a) pobraniu w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia w przypadku dziecka z obwodu,
b) pobraniu w sekretariacie wniosku w przypadku dziecka spoza obwodu,
c) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu zgłoszenia/wniosku w sekretariacie szkoły,
d) dostarczeniu kserokopii aktu urodzenia dziecka (do wglądu).

IX. Przepisy końcowe
W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie dostępna w szkole dla zainteresowanych rodziców od dnia 15.03.2021 r.

 

By No Comment 25 lutego 2021
Skip to content