Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

 

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie

Rozdział I

                                               Postanowienia ogólne

         Zgodnie z Art 83 ust 4 ustawy Prawo oświatowe rady rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych                   i przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.

& 1

         Siedziba Rady Rodziców znajduję się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie.

& 2

         Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego zebrania nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego.

Rozdział II

Cele i zadania Rady

& 3

 1. Podstawowym cele Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikający z przepisów oświatowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu oraz wspierania Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 3. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
 4. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
 5. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,
 6. finansowane i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
 7. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
 8. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

Rozdział III

         Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

                                                        &4

 1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły jest Zebranie Klasowe.
 2. Zebranie Klasowe wybiera spośród siebie, w tajnych wyborach, z nieograniczonej liczby kandydatów Radę Klasową, składającą się z co najmniej 3 osób.
 3. Kandydatów do Rady Klasowej zgłaszają rodzice uczestniczący w Zebraniu Klasowym.
 4. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych, wskazanym przez Zebranie Klasowe.
 5. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady, oraz w głosowaniu jawnym:
 6. przewodniczącego Rady Rodziców,
 7. dwóch zastępców przewodniczącego jednego dla Młynkowa, drugiego dla Tarnówka,
 8. skarbnika,
 9. protokolanta,
 10. trzyosobową Komisję Rewizyjną
 11. W skład Komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić: przewodniczący Rady,

jego zastępcy oraz skarbnik Rady.

& 5  

          Członkostwo w Radzie Rodziców lub Radzie Oddziałowej wygasa w przypadku:

 1. Ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę.
 2. W związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło.
 3. Zrzeczenie się członkostwa.
 4. Śmierci.
 5. Odwołania członka przez podjęcie uchwały przez Radę Rodziców.
 6. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w punktach 1) do 4) stwierdza Rada Rodziców.

                                                                  & 6                                                                             

 1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie z ich kompetencjami.
 2. Zebrania zwyczajne Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
 3. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek członków Rady oraz na wniosek Dyrektora, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.
 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób określony przez każdego członka Rady
 5. Zebrania Rady są protokołowane.
 6. W zebraniu Rady mogą brać udział: Dyrektor i zaproszone osoby.

                                                        Rozdział IV                                                                                                                               

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych                                                                                                                                 & 7

 Kompetencje Rady określają zapisy ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw. Rada jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły.
 3. Opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora.
 4. Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
 5. Występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły.
 6. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie.
 7. Uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.

& 8  

 1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół, zatwierdzany przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 3. Uchwały Rady i Prezydium podpisuje osoba protokołująca     i Przewodniczący.
 4. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.

                                                        Rozdział V                                                                                                                                                                                    Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady                                                                                                                                                                                                         & 9                                 

1.Źródłem funduszy Rady są:

 1. dobrowolne składki rodziców Szkoły,
 2. darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,
 3. dotacje,
 4. dochody z innych źródeł.

Fundusze, o których mowa w pkt. a, b, c mogą być wydatkowane na    wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad uczniami.

 1. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
 2. Dyrektor
 3. Rada Pedagogiczna
 4. Wychowawcy klas
 5. Rady Oddziałowe
 6. Samorząd Uczniowski
 7. Dokumenty dowodów wpłat na Radę Rodziców przechowywane w archiwum szkolnym 2 lata.
 8. Rada może posiadać rachunek bankowy.
 9. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada Rodziców poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego Rady i Dyrektora szkoły.

                                               Rozdział VI                                                                                                                                                                                                                           

Przepisy końcowe                                             

                 & 10                                                          

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2019 r.

& 11

Rada posługuje się pieczątką o treści ,,Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie”.

 

 

 

 

Skip to content