Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie


WYPOŻYCZALNIA

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom/prawnym opiekunom uczniów oraz mieszkańcom okolicznych wsi.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można z wolnym dostępem do półek w następujący sposób: wypożyczając je do domu (literatura piękna) lub korzystając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).
 3. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w godzinach pracy biblioteki, ustalonych na początku roku szkolnego.
 4. Biblioteka nie wypożycza uczniom zbiorów audiowizualnych.
 5. Uczniowie mogą wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca, lektury obowiązkowe na czas omawiania danej lektury na lekcjach, a podręczniki szkolne na cały rok szkolny.
 6. Nauczyciele mogą wypożyczać podręczniki i literaturę metodyczną na cały rok szkolny.
 7. Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub prolongować termin zwrotu na określony czas.
 8. Osobom, które nie oddają książek w terminie zostanie ograniczona możliwość korzystania z wypożyczalni.
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia pozycji, przyniesienie innej, uzgodnionej z bibliotekarzem lub wpłacenia ekwiwalentu zależnego od wieku książki tj. za książkę wydaną przed 31.12.1994 r. – 15zł, a za książkę wydaną po 01.01.1995 r. – jej trzykrotna wartość.
 10. Wszystkie wypożyczone książki oraz inne materiały należy zwrócić najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 11. Wszystkie zbiory należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
 12. W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy oraz całkowity zakaz wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów.
 13. Za rzeczy prywatne pozostawione w wypożyczalni bez opieki bibliotekarz nie odpowiada.
 14. W przypadkach szczególnych – nie określonych powyższymi zasadami – decyduje dyrektor szkoły.

CZYTELNIA

 1. Ze zbiorów czytelni mogą korzystać uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie uczniów wszyscy pracownicy szkoły oraz mieszkańcy okolicznych wsi (Młynkowo, Boruszyn, Krosin i Tarnówko).
 2. Czytelnia jest otwarta w godzinach pracy biblioteki ustalonych na początku roku szkolnego.
 3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej tzn. ze zbiorów wypożyczalni i czytelni. Zbiory czytelni, czyli czasopisma udostępnianie są tylko na miejscu (w czytelni).
 4. Czytelnik ma dostęp do zbiorów znajdujących się na regałach otwartych, do innych zbiorów – za pośrednictwem bibliotekarza.
 5. Zabrania się wchodzenia do czytelni z jedzeniem, piciem itp. Okrycia wierzchnie itp. należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.
 6. Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować. Zauważone uszkodzenia czytelnik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi.
 7. Przed opuszczeniem czytelni wykorzystane czasopisma, książki i inne dokumenty należy oddać bibliotekarzowi lub odłożyć na właściwe miejsce (w obecności bibliotekarza).
 8. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne dokumenty, z których korzysta.
 9. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do odkupienia materiałów lub przekazania innych materiałów na rzecz biblioteki, co szczegółowo reguluje punkt 9 niniejszego regulaminu dotyczący wypożyczalni.
 10. Czytelnik swoim zachowaniem nie powinien przeszkadzać innym czytelnikom w korzystaniu ze zbiorów czytelni biblioteki szkolnej.
 11. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
 12. Za rzeczy prywatne pozostawione w czytelni bez opieki bibliotekarz nie odpowiada.
 13. W przypadkach szczególnych – nie określonych powyższymi zasadami – decyduje dyrektor szkoły.

INTERNETOWE  CENTRUM INFORMACJI  MULTIMEDIALNEJ (ICIM)

 1. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie w celach edukacyjnych.
 2. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki podanych do wiadomości na początku roku szkolnego.
 3. Przed przystąpieniem do pracy należy uzyskać zgodę opiekuna.
 4. Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba.
 5. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony do jednej godziny lekcyjnej bądź jednej przerwy miedzy lekcjami w ciągu dnia dla jednego ucznia.
 6. Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.
 7. Wszystkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić nauczycielowi dyżurnemu bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 8. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
 1. Z nagrywarki DVD może korzystać osoba, która uzyskała zgodę opiekuna centrum.
 2. Zabrania się:
 • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu,
 • samowolnego manipulowania sprzętem; instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych;
 • wysyłania wiadomości sms;
 • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM jak również z dostępnych stron internetowych;
 • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji;
 • korzystania ze stron upowszechniających pornografię i przemoc;
 • korzystania ze stron stanowiących portale społecznościowe oraz innych nie służących celom edukacyjnym;
 • używania sprzętu do gier komputerowych do godz. 15.00.
 1. W sali ICIM obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
 2. Zbiory audiowizualne mogą być udostępnione uczniom jedynie na miejscu.
 3. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest on osobą niepełnoletnią, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/prawni opiekunowie.
 4. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna i/lub zostanie to odnotowane w karcie oceny zachowania zgodnie z Punktowymi zasadami oceniania zachowania ucznia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie.
 5. Za rzeczy prywatne pozostawione w sali ICIM bez opieki bibliotekarz nie odpowiada.
 6. W przypadkach szczególnych – nie określonych powyższymi zasadami – decyduje dyrektor szkoły.
Skip to content