Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

SCENARIUSZ LEKCJI Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM

Temat lekcji: Uczymy się tolerancji.

Czas trwania zajęć: 45 minut

Klasa: V

Cel ogólny:

 1. kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.

Cele operacyjne – uczeń powinien:

 1. być wrażliwym na odmienność innych postaw,
 2. umieć przezwyciężać uprzedzenia, przesądy,
 3. unikać nietolerancyjnych zachowań,
 4. rozumieć pojęcie tolerancji i potrafić je zdefiniować,
 5. uświadomić sobie znaczenie tolerancji i konsekwencje jej braku,
 6. rozbudzić twórcze myślenie,
 7. ćwiczyć umiejętność prowadzenia kulturalnej dyskusji

Metody pracy:

– praca indywidualna, praca z całą klasą, dyskusja, burza mózgów.

Pomoce dydaktyczne:

Karty pracy z krzyżówką, tablety, tablica interaktywna.

PRZEBIEG LEKCJI

 1. Wprowadzenie:
 2. Powitanie uczniów i sprawdzenie listy obecności.
 3. Nauczyciel rozdaje krzyżówki uczniom, które uczniowie rozwiązują indywidualnie. Hasło z krzyżówki jest tematem lekcji.
 4. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji.
 5. Nauczyciel wspólnie z uczniami określa cele lekcji.
 6. Rozwinięcie:
 7. Nauczyciel pyta uczniów, co oni rozumieją pod hasłem Uczniowie zapisują swoje pomysły na tablicy interaktywnej, tworząc mapę myśli.
 8. Po stworzeniu mapy myśli dotyczącej hasła tolerancja, nauczyciel rozdaje uczniom tablety. Zadaniem każdego z uczniów jest wyszukanie w sieci odpowiedniego wyjaśnienia tego hasła. Wybrani uczniowie czytają samodzielnie wyszukane objaśnienia tego hasła oraz podają ich źródło.
 9. Następnie nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy, rozdaje arkusze szarego papieru oraz pisaki. Grupy 1 i 3 wypisują na tych arkuszach wszystkie znane z życia zachowania nietolerancyjne, a grupy 2 i 4 wszystkie znane zachowania tolerancyjne. Po wykonaniu tego zadania (po 10 minutach) liderzy grupy prezentują swoje prace na forum klasy, a nauczyciel wspiera ich interpretację.
 10. Po prezentacji prac nauczyciel odtwarza film z portalu youtube.com pt. „Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji”.
 11. Po projekcji filmu nauczyciel wraz z uczniami dokonuje jego interpretacji.
 • Podsumowanie i zakończenie:
 1. Nauczyciel dokonuje podsumowania zajęć poprzez zadawanie pytań:
 2. Co było tematem dzisiejszej lekcji?
 3. Co najbardziej zapamiętali uczniowie z lekcji?
 4. Dlaczego tak ważne jest bycie tolerancyjnym?
 5. Nauczyciel dziękuje uczniom za aktywność na lekcji.
 6. Pożegnanie uczniów.
Skip to content