Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Godziny pracy biblioteki szkolnej

w I półroczu 2021/2022

REGULAMIN BIBLIOTEKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

W MŁYNKOWIE

ZASADY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ORAZ WYTYCZNE DLA UŻYTKOWNIKÓW

OBWIĄZUJĄCE W CZASIE PANDEMII:

Zasady ogólne:

 1. Biblioteka jest czynna dla użytkowników w dniach oraz godzinach określonych na początku roku szkolnego i podanych m.in. na stronie internetowej szkoły.

 2. Zwroty oraz wypożyczenia odbywają się na nowych zasadach, których należy ściśle przestrzegać.

 3. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować dłonie (płyn do dezynfekcji udostępniony jest w pierwszym, małym korytarzu szkoły).

 4. Zgodnie z obowiązującymi w kraju zasadami należy zachować dystans społeczny – zabrania się tworzenia w szkole jakichkolwiek skupisk na korytarzu, a tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

 5. Pomieszczenia biblioteki, w miarę możliwości, są regularnie wietrzone.

 6. Regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty.

Szczegóły przyjmowania zwrotów i realizacja wypożyczeń :

 1. Należy podejść do wyznaczonego miejsca (stolik ustawiony w wejściu do biblioteki) i odłożyć zwracane książki, które następnie samodzielnie odbierze bibliotekarz i odnotuje ich zwrot.

 2. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.

 3. Kwarantannie podlegają wszystkie zwracane materiały biblioteczne.

 4. Nie ma wolnego dostępu do półek dla czytelników, wszystkie potrzebne materiały podaje bibliotekarz w wyznaczonym miejscu (stolik ustawiony w wejściu do biblioteki).

 5. Nie ma możliwości korzystania z czytelni i sali ICIM.

 6. Przyjęte książki zostaną odłożone do kartonu w czytelni po uprzednim oznaczeniu datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie zostaną ponownie włączone do użytkowania. Przy kontakcie z egzemplarzami zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.

 7. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

 8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

 9. Obsługa czytelnika ograniczona zostanie do minimum tj. do przyjęcia i/lub wydania książek.

WYPOŻYCZALNIA

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły

a także rodzicom/prawnym opiekunom uczniów oraz mieszkańcom okolicznych wsi.

 1. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można z wolnym dostępem do półek w następujący sposób:

 • wypożyczając je do domu (literatura piękna),

 • korzystając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).

 1. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w godzinach pracy biblioteki, ustalonych na początku roku szkolnego.

 2. Biblioteka nie wypożycza uczniom zbiorów audiowizualnych.

 3. Uczniowie mogą wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca, lektury obowiązkowe na czas omawiania danej lektury na lekcjach, a podręczniki szkolne na cały rok szkolny.

 4. Nauczyciele mogą wypożyczać podręczniki i literaturę metodyczną na cały rok szkolny.

 5. Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub prolongować termin zwrotu na określony czas.

 6. Osobom, które nie oddają książek w terminie zostanie ograniczona możliwość korzystania z wypożyczalni.

 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia pozycji, przyniesienie innej, uzgodnionej z bibliotekarzem lub wpłacenia ekwiwalentu zależnego od wieku książki tj. za książkę wydaną przed 31.12.1994 r. – 15zł, a za książkę wydaną po 01.01.1995 r. – jej trzykrotna wartość.

 8. Wszystkie wypożyczone książki oraz inne materiały należy zwrócić najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

 9. Wszystkie zbiory należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

 10. W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy oraz całkowity zakaz wnoszenia

i spożywania posiłków oraz napojów.

 1. Za rzeczy prywatne pozostawione w wypożyczalni bez opieki bibliotekarz nie odpowiada.

 2. W przypadkach szczególnych – nie określonych powyższymi zasadami – decyduje dyrektor szkoły.

CZYTELNIA

 1. Ze zbiorów czytelni mogą korzystać uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie uczniów wszyscy pracownicy szkoły oraz mieszkańcy okolicznych wsi (Młynkowo, Boruszyn, Krosin i Tarnówko).

 2. Czytelnia jest otwarta w godzinach pracy biblioteki ustalonych na początku roku szkolnego.

 3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej tzn. ze zbiorów wypożyczalni i czytelni. Zbiory czytelni, czyli czasopisma udostępnianie są tylko na miejscu (w czytelni).

 4. Czytelnik ma dostęp do zbiorów znajdujących się na regałach otwartych, do innych zbiorów – za pośrednictwem bibliotekarza.

 5. Zabrania się wchodzenia do czytelni z jedzeniem, piciem itp. Okrycia wierzchnie itp. należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.

 6. Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować. Zauważone uszkodzenia czytelnik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi.

 7. Przed opuszczeniem czytelni wykorzystane czasopisma, książki i inne dokumenty należy oddać bibliotekarzowi lub odłożyć na właściwe miejsce (w obecności bibliotekarza).

 8. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne dokumenty, z których korzysta.

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do odkupienia materiałów lub przekazania innych materiałów na rzecz biblioteki, co szczegółowo reguluje punkt 9 niniejszego regulaminu dotyczący wypożyczalni.

 1. Czytelnik swoim zachowaniem nie powinien przeszkadzać innym czytelnikom

w korzystaniu ze zbiorów czytelni biblioteki szkolnej.

 1. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.

 2. Za rzeczy prywatne pozostawione w czytelni bez opieki bibliotekarz nie odpowiada.

 3. W przypadkach szczególnych – nie określonych powyższymi zasadami – decyduje dyrektor szkoły.

INTERNETOWE CENTRUM

INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

(ICIM)

 1. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie w celach edukacyjnych.

 2. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki podanych do wiadomości na początku roku szkolnego.

 3. Przed przystąpieniem do pracy należy uzyskać zgodę opiekuna.

 4. Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba.

 5. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony do jednej godziny lekcyjnej bądź jednej przerwy miedzy lekcjami w ciągu dnia dla jednego ucznia.

 6. Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.

 7. Wszystkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić nauczycielowi dyżurnemu bez podejmowania samowolnej próby naprawy.

 8. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.

 9. Z nagrywarki DVD może korzystać osoba, która uzyskała zgodę opiekuna centrum.

 10. Zabrania się:

 • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu,

 • samowolnego manipulowania sprzętem; instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych;

 • wysyłania wiadomości sms;

 • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM jak również z dostępnych stron internetowych;

 • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji;

 • korzystania ze stron upowszechniających pornografię i przemoc;

 • korzystania ze stron stanowiących portale społecznościowe oraz innych nie służących celom edukacyjnym;

 • używania sprzętu do gier komputerowych do godz. 15.00.

 1. W sali ICIM obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.

 2. Zbiory audiowizualne mogą być udostępnione uczniom jedynie na miejscu.

 3. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest on osobą niepełnoletnią, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/prawni opiekunowie.

 4. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna i/lub zostanie to odnotowane w karcie oceny zachowania zgodnie z Punktowymi zasadami oceniania zachowania ucznia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie.

 5. Za rzeczy prywatne pozostawione w sali ICIM bez opieki bibliotekarz nie odpowiada.

 6. W przypadkach szczególnych – nie określonych powyższymi zasadami – decyduje dyrektor szkoły.

WYPOŻYCZALNIA W TARNÓWKU

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom klas I – III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom uczniów.

 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można w następujący sposób:

 • wypożyczając je do domu,

 • korzystając na miejscu.

 1. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w godzinach pracy biblioteki, ustalonych na początku roku szkolnego.

 2. Uczniowie mogą wypożyczyć 5 książek na okres jednego miesiąca, lektury obowiązkowe na czas omawiania danej lektury na lekcjach, a podręczniki szkolne na cały rok szkolny.

 3. Nauczyciele mogą wypożyczać podręczniki i literaturę metodyczną na cały rok szkolny.

 4. Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub prolongować termin zwrotu na określony czas.

 5. Osobom, które nie oddają książek w terminie zostanie ograniczona możliwość korzystania z wypożyczalni.

 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia pozycji, przyniesienie innej, uzgodnionej z bibliotekarzem lub wpłacenia ekwiwalentu zależnego od wieku książki tj. za książkę wydaną przed 31.12.1994 r. – 15zł, a za książkę wydaną po 01.01.1995 r. – jej trzykrotna wartość.

 7. Wszystkie wypożyczone książki oraz inne materiały należy zwrócić najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

 8. Wszystkie zbiory należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

 9. W bibliotece obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków oraz napojów w trakcie wypożyczania oraz korzystania ze zbiorów na miejscu.

 10. Za rzeczy prywatne pozostawione w bibliotece bez opieki bibliotekarz nie odpowiada.

 11. W przypadkach szczególnych – nie określonych powyższymi zasadami – decyduje dyrektor szkoły.

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I/LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŁYNKOWIE

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych” zwany dalej „regulaminem”, reguluje zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników i/lub materiałów edukacyjnych oraz postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych.

 2. Każdy uczeń ma obowiązek zaznajomić się z regulaminem.

 3. Każdy wypożyczony podręcznik i/lub materiał edukacyjny podlega rejestracji ale nie wlicza się go do statystyki czytelnictwa.

 4. Biblioteka szkolna nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i/lub materiały edukacyjne, mające postać papierową i/lub elektroniczną.

 5. Dołączona do podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem i/lub materiałem edukacyjnym.

 6. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki i wpisane do oddzielnej księgi inwentaryzowania księgozbioru.

 7. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.

 8. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne są przez bibliotekarza zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez nałożenie na każdy egzemplarz folii ochronnej, celem zapewnienia wieloletniego użytkowania.

 9. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 10. Do wypożyczenia podręczników i/lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.

 11. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres trwania danego roku szkolnego, termin ich zwrotu mija 7 dni roboczych przed zakończeniem roku szkolnego.

 12. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 13. Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać rodziców/prawnych opiekunów z niniejszym regulaminem na pierwszym zebraniu we wrześniu danego roku szkolnego, a rodzice/prawi opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zapisów w nim zawartych.

 14. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić wszystkie wypożyczone podręczniki i/lub materiały edukacyjne najpóźniej dwa dni przed terminem opuszczenia szkoły.

 15. Przez cały okres użytkowania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

 16. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

 17. Całkowicie zabrania się dokonywania jakichkolwiek trwałych wpisów i notatek w podręcznikach i/lub materiałach edukacyjnych. Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.

 18. Nie dopuszcza się używania ołówka i/lub zaginania kartek w celu zaznaczenia np. pracy domowej w podręcznikach i/lub materiałach edukacyjnych. Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.

 19. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń ma obowiązek uporządkować podręczniki i/lub materiały edukacyjne tj. podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza uległa zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki i/lub materiały edukacyjne wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.). Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.

 20. Przez uszkodzenie podręcznika i/lub materiału edukacyjnego rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zagniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystanie.

 21. Uczeń, który doprowadził do uszkodzenia podręcznika i/lub materiału edukacyjnego jest zobowiązany do jego naprawy na żądanie bibliotekarza lub innego nauczyciela, który uszkodzenie zauważy.

 22. Przez zniszczenie podręcznika i/lub materiału edukacyjnego rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 23. Uczeń ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

 24. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub braku zwrotu podręcznika i/lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców/prawnych opiekunów ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika i/lub materiału edukacyjnego, zgodnie z art. 22ak ust. 3 pkt. 2 o systemie oświaty. Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.

 25. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia podręcznika i/lub materiału edukacyjnego w ciągu roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztu zakupu podręcznika i/lub materiału edukacyjnego. Tylko po spełnieniu powyższego warunku uczeń może otrzymać tymczasowo egzemplarz zapasowy, jeśli szkoła taki posiada.

 26. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły.

 27. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych i barku zapłaty za niezwrócone podręczniki i/lub materiały edukacyjne wychowawca może przyznać odpowiednią ilość punktów zgodnie z obowiązującymi Punktowymi Zasadami Oceniania Zachowania ucznia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie. Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.

 28. Bibliotekarz zobowiązany jest ująć realizację z wypożyczania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych w danym roku szkolnym w sprawozdaniu rocznym z realizacji pracy biblioteki i stanu czytelnictwa.

 29. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do stosowania się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

 30. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom, rodzicom i nauczycielom niniejszego regulaminu na każde ich życzenie.

 31. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.

„W BAJKACH WSZYSTKO JEST MOŻLIWE, CZYLI O TYM JAK KOPCIUSZEK SPOTKAŁ JASIA ….” 

– PASOWANIE NAJMŁODSZYCH  UCZNIÓW NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.

W dniach 18 i 19 maja mury biblioteki szkolnej odwiedziły dzieci z klasy Ia i IIa. Cel wizyty był nieprzypadkowy, ponieważ uczniowie Ci przybyli do Młynkowa by dostąpić zaszczytu stania się czytelnikami biblioteki. Warunkiem włączenia każdej z grup do grona pełnoprawnych „moli książkowych” naszej biblioteki był pozytywnie zdany egzamin, który przeprowadzili wspólnie Kopciuszek oraz Jaś, brat Małgosi. Zanim jednak doszło do ślubowania i pasowania powstało niemałe zamieszanie w związku z obecnością właśnie tych dwóch postaci z bajek, dwóch różnych bajek należałoby rzec. Po małej sprzeczce o to, kto powinien i kto ma prawo towarzyszyć uczniom w tym ważnym dla nich wydarzeniu, koniec końców za namową dzieci i dla Jasia i dla Kopciuszka znalazło się miejsce w bibliotece. Jaś przeczytał bajkę, w której „mieszka”, a następnie razem z Kopciuszkiem przeprowadził mały sprawdzian ze znajomości treści bajki. Ponieważ uczniowie odpowiadali na pytania śpiewająco nic nie stało na przeszkodzie by dokonać aktu pasowania na czytelnika wszystkich pierwszo- i drugoklasistów. Miłym akcentem były wręczane przez dyrektor szkoły Panią Magdalenę Rembacz pamiątkowe dyplomy oraz książki. Dopełnienie uroczystości stanowił słodki poczęstunek cukierkami, które Jaś zabrał z chatki czarownicy 😉

Z KSIĄŻKĄ W DOMOWYM ZACISZU

„Z książką w domowym zaciszu” to projekt z zakresu edukacji czytelniczej skierowany w roku szkolnym 2020/2021 do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie. 

Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. W Polsce systematycznie maleje liczba aktywnych czytelników. Fakt, że dzieci mało czytają, przekłada się na ubożenie słownictwa uczniów, nieumiejętność wyrażania własnych myśli i sądów, dlatego istotne jest zachęcenie do czytania i wypracowania nawyków czytelniczych. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzone przez inne osoby.

Aktualna sytuacja epidemiczna znacząco wpływa na planowane uroczystości związane z Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich, ale z całą pewnością sprzyja samym książkom i czytelnictwu. Zostając w domowym zaciszu chętniej sięgamy po książki, a to właśnie jest najlepszy sposób na uczczenie tego dnia – spędzić go z dobrą  książką w ręku, co uczynili uczniowie naszej szkoły.

/Prezentacja zawierająca wszystkie zdjęcia nadesłane przez uczniów znajduje się w aktualnościach./

PATRONI  2021 ROKU 

W piątek 27 listopada 2020 r. Sejm ustanowił patronów 2021 r. Podczas trzeciego dnia 21. posiedzenia Izba uhonorowała: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja. W związku z powyższym w naszej bibliotece powstała wystawka honorująca wspomnianych patronów. Na wstawie wyłożono dzieła autorstwa poszczególnych autorów lub książki, w których mowa o danej postaci. Na szczególną uwagę zasługuje pełen tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  Na tablicy znajdują się zdjęcia oraz ważne informacje o każdym patronacie.

Zachęcamy do zapoznania się z twórczością tych wielkich osobowości oraz z treścią najważniejszego dokumentu w naszym państwie.

Wszystkie zaprezentowane pozycje książkowe dostępne są do wypożyczenia 🙂

TRZY PIÓRKA, CZYLO O TYM, JAK WAŻNE JEST SZCZĘSCIE W ŻYCIU CZŁOWIEKA.

„Trzy piórka, czyli o tym, jak ważne jest szczęście w życiu człowieka na zajęciach bibliotecznych w klasach I – III”

Pewien król miał trzech synów, z których dwaj starsi byli mądrzy  i roztropni, trzeci zaś nie mówił wiele, więc nazywano go Głuptaskiem … – tymi słowami rozpoczyna się baśń W. i J. Grimm pt. „Trzy piórka”.  W dniach 19, 23 oraz 24 lutego  uczniowie najmłodszych klas naszej szkoły mieli okazję poznać opisane w baśni przygody wspomnianych trzech braci. Na przykładzie losów Głuptaska poznali czym jest dobry, sprzyjający los i jaki jest on ważny dla każdego z nas, zachowanie dwóch pozostałych braci udowodniło, że jednak nie tylko na szczęśliwy traf można w życiu liczyć, nie mniej ważna jest praca oraz wysiłek wkładany we wszystko, co robimy. Podobnie jak nie zawsze piórko rzucone w powietrze wskaże tę właściwą drogę. Po krótkich ale żywiołowych pogadankach w każdej klasie na temat szczęścia, powodzenia życiowego, farta i pomyślności uczniowie sprawdzili swoją wiedzę rozwiązując krzyżówkę,  zaś dopełnieniem zajęć były prace plastyczne, czyli kolorowanie piórek.

Biblioteka gotowa na Święta …

Mimo wszystkich przeciwności, mimo pandemii, mimo nienaturalnej ciszy w szkole spowodowanej brakiem uczniów w bibliotece szkolnej zagościł świąteczny klimat.  

Przypominamy, że mimo zdalnego nauczania biblioteka szkolna pozostaje otwarta dla uczniów (godziny pracy biblioteki podane są w zakładce „biblioteka”).  Zapraszamy!

DOMOWE MIKOŁAJKOWE CZYTANIE

Jak co roku także i w minione Mikołajki najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji mikołajkowego czytania. Obecna sytuacja spowodowała, że nie dane nam było zorganizowanie uroczystości stacjonarnie w szkole z tej okazji wobec czego tegoroczne czytanie przybrało formę domową i przeznaczone było dla chętnych dzieci. Cieszy zatem fakt, iż kilkanaście osób postanowiło w domowym zaciszu, razem z najbliższymi poczytać w świątecznym klimacie. Te miłe chwile zostały uwiecznione na pięknych fotografiach. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia foto relacji.

Skip to content