Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

REGULAMIN BIBLIOTEKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

W MŁYNKOWIE

ZASADY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ORAZ WYTYCZNE DLA UŻYTKOWNIKÓW

OBWIĄZUJĄCE W CZASIE PANDEMII:

Zasady ogólne:

 1. Biblioteka jest czynna dla użytkowników w dniach oraz godzinach określonych na początku roku szkolnego i podanych m.in. na stronie internetowej szkoły.

 2. Zwroty oraz wypożyczenia odbywają się na nowych zasadach, których należy ściśle przestrzegać.

 3. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować dłonie (płyn do dezynfekcji udostępniony jest w pierwszym, małym korytarzu szkoły).

 4. Zgodnie z obowiązującymi w kraju zasadami należy zachować dystans społeczny – zabrania się tworzenia w szkole jakichkolwiek skupisk na korytarzu, a tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

 5. Pomieszczenia biblioteki, w miarę możliwości, są regularnie wietrzone.

 6. Regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty.

Szczegóły przyjmowania zwrotów i realizacja wypożyczeń :

 1. Należy podejść do wyznaczonego miejsca (stolik ustawiony w wejściu do biblioteki) i odłożyć zwracane książki, które następnie samodzielnie odbierze bibliotekarz i odnotuje ich zwrot.

 2. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.

 3. Kwarantannie podlegają wszystkie zwracane materiały biblioteczne.

 4. Nie ma wolnego dostępu do półek dla czytelników, wszystkie potrzebne materiały podaje bibliotekarz w wyznaczonym miejscu (stolik ustawiony w wejściu do biblioteki).

 5. Nie ma możliwości korzystania z czytelni i sali ICIM.

 6. Przyjęte książki zostaną odłożone do kartonu w czytelni po uprzednim oznaczeniu datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie zostaną ponownie włączone do użytkowania. Przy kontakcie z egzemplarzami zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.

 7. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

 8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

 9. Obsługa czytelnika ograniczona zostanie do minimum tj. do przyjęcia i/lub wydania książek.

WYPOŻYCZALNIA

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły

a także rodzicom/prawnym opiekunom uczniów oraz mieszkańcom okolicznych wsi.

 1. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można z wolnym dostępem do półek w następujący sposób:

 • wypożyczając je do domu (literatura piękna),

 • korzystając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).

 1. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w godzinach pracy biblioteki, ustalonych na początku roku szkolnego.

 2. Biblioteka nie wypożycza uczniom zbiorów audiowizualnych.

 3. Uczniowie mogą wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca, lektury obowiązkowe na czas omawiania danej lektury na lekcjach, a podręczniki szkolne na cały rok szkolny.

 4. Nauczyciele mogą wypożyczać podręczniki i literaturę metodyczną na cały rok szkolny.

 5. Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub prolongować termin zwrotu na określony czas.

 6. Osobom, które nie oddają książek w terminie zostanie ograniczona możliwość korzystania z wypożyczalni.

 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia pozycji, przyniesienie innej, uzgodnionej z bibliotekarzem lub wpłacenia ekwiwalentu zależnego od wieku książki tj. za książkę wydaną przed 31.12.1994 r. – 15zł, a za książkę wydaną po 01.01.1995 r. – jej trzykrotna wartość.

 8. Wszystkie wypożyczone książki oraz inne materiały należy zwrócić najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

 9. Wszystkie zbiory należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

 10. W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy oraz całkowity zakaz wnoszenia

i spożywania posiłków oraz napojów.

 1. Za rzeczy prywatne pozostawione w wypożyczalni bez opieki bibliotekarz nie odpowiada.

 2. W przypadkach szczególnych – nie określonych powyższymi zasadami – decyduje dyrektor szkoły.

CZYTELNIA

 1. Ze zbiorów czytelni mogą korzystać uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie uczniów wszyscy pracownicy szkoły oraz mieszkańcy okolicznych wsi (Młynkowo, Boruszyn, Krosin i Tarnówko).

 2. Czytelnia jest otwarta w godzinach pracy biblioteki ustalonych na początku roku szkolnego.

 3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej tzn. ze zbiorów wypożyczalni i czytelni. Zbiory czytelni, czyli czasopisma udostępnianie są tylko na miejscu (w czytelni).

 4. Czytelnik ma dostęp do zbiorów znajdujących się na regałach otwartych, do innych zbiorów – za pośrednictwem bibliotekarza.

 5. Zabrania się wchodzenia do czytelni z jedzeniem, piciem itp. Okrycia wierzchnie itp. należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.

 6. Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować. Zauważone uszkodzenia czytelnik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi.

 7. Przed opuszczeniem czytelni wykorzystane czasopisma, książki i inne dokumenty należy oddać bibliotekarzowi lub odłożyć na właściwe miejsce (w obecności bibliotekarza).

 8. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne dokumenty, z których korzysta.

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do odkupienia materiałów lub przekazania innych materiałów na rzecz biblioteki, co szczegółowo reguluje punkt 9 niniejszego regulaminu dotyczący wypożyczalni.

 1. Czytelnik swoim zachowaniem nie powinien przeszkadzać innym czytelnikom

w korzystaniu ze zbiorów czytelni biblioteki szkolnej.

 1. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.

 2. Za rzeczy prywatne pozostawione w czytelni bez opieki bibliotekarz nie odpowiada.

 3. W przypadkach szczególnych – nie określonych powyższymi zasadami – decyduje dyrektor szkoły.

INTERNETOWE CENTRUM

INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

(ICIM)

 1. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie w celach edukacyjnych.

 2. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki podanych do wiadomości na początku roku szkolnego.

 3. Przed przystąpieniem do pracy należy uzyskać zgodę opiekuna.

 4. Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba.

 5. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony do jednej godziny lekcyjnej bądź jednej przerwy miedzy lekcjami w ciągu dnia dla jednego ucznia.

 6. Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.

 7. Wszystkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić nauczycielowi dyżurnemu bez podejmowania samowolnej próby naprawy.

 8. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.

 9. Z nagrywarki DVD może korzystać osoba, która uzyskała zgodę opiekuna centrum.

 10. Zabrania się:

 • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu,

 • samowolnego manipulowania sprzętem; instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych;

 • wysyłania wiadomości sms;

 • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM jak również z dostępnych stron internetowych;

 • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji;

 • korzystania ze stron upowszechniających pornografię i przemoc;

 • korzystania ze stron stanowiących portale społecznościowe oraz innych nie służących celom edukacyjnym;

 • używania sprzętu do gier komputerowych do godz. 15.00.

 1. W sali ICIM obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.

 2. Zbiory audiowizualne mogą być udostępnione uczniom jedynie na miejscu.

 3. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest on osobą niepełnoletnią, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/prawni opiekunowie.

 4. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna i/lub zostanie to odnotowane w karcie oceny zachowania zgodnie z Punktowymi zasadami oceniania zachowania ucznia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie.

 5. Za rzeczy prywatne pozostawione w sali ICIM bez opieki bibliotekarz nie odpowiada.

 6. W przypadkach szczególnych – nie określonych powyższymi zasadami – decyduje dyrektor szkoły.

WYPOŻYCZALNIA W TARNÓWKU

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom klas I – III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom uczniów.

 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można w następujący sposób:

 • wypożyczając je do domu,

 • korzystając na miejscu.

 1. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w godzinach pracy biblioteki, ustalonych na początku roku szkolnego.

 2. Uczniowie mogą wypożyczyć 5 książek na okres jednego miesiąca, lektury obowiązkowe na czas omawiania danej lektury na lekcjach, a podręczniki szkolne na cały rok szkolny.

 3. Nauczyciele mogą wypożyczać podręczniki i literaturę metodyczną na cały rok szkolny.

 4. Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub prolongować termin zwrotu na określony czas.

 5. Osobom, które nie oddają książek w terminie zostanie ograniczona możliwość korzystania z wypożyczalni.

 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia pozycji, przyniesienie innej, uzgodnionej z bibliotekarzem lub wpłacenia ekwiwalentu zależnego od wieku książki tj. za książkę wydaną przed 31.12.1994 r. – 15zł, a za książkę wydaną po 01.01.1995 r. – jej trzykrotna wartość.

 7. Wszystkie wypożyczone książki oraz inne materiały należy zwrócić najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

 8. Wszystkie zbiory należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

 9. W bibliotece obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków oraz napojów w trakcie wypożyczania oraz korzystania ze zbiorów na miejscu.

 10. Za rzeczy prywatne pozostawione w bibliotece bez opieki bibliotekarz nie odpowiada.

 11. W przypadkach szczególnych – nie określonych powyższymi zasadami – decyduje dyrektor szkoły.

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I/LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŁYNKOWIE

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych” zwany dalej „regulaminem”, reguluje zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników i/lub materiałów edukacyjnych oraz postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych.

 2. Każdy uczeń ma obowiązek zaznajomić się z regulaminem.

 3. Każdy wypożyczony podręcznik i/lub materiał edukacyjny podlega rejestracji ale nie wlicza się go do statystyki czytelnictwa.

 4. Biblioteka szkolna nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i/lub materiały edukacyjne, mające postać papierową i/lub elektroniczną.

 5. Dołączona do podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem i/lub materiałem edukacyjnym.

 6. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki i wpisane do oddzielnej księgi inwentaryzowania księgozbioru.

 7. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.

 8. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne są przez bibliotekarza zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez nałożenie na każdy egzemplarz folii ochronnej, celem zapewnienia wieloletniego użytkowania.

 9. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 10. Do wypożyczenia podręczników i/lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.

 11. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres trwania danego roku szkolnego, termin ich zwrotu mija 7 dni roboczych przed zakończeniem roku szkolnego.

 12. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 13. Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać rodziców/prawnych opiekunów z niniejszym regulaminem na pierwszym zebraniu we wrześniu danego roku szkolnego, a rodzice/prawi opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zapisów w nim zawartych.

 14. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić wszystkie wypożyczone podręczniki i/lub materiały edukacyjne najpóźniej dwa dni przed terminem opuszczenia szkoły.

 15. Przez cały okres użytkowania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

 16. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

 17. Całkowicie zabrania się dokonywania jakichkolwiek trwałych wpisów i notatek w podręcznikach i/lub materiałach edukacyjnych. Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.

 18. Nie dopuszcza się używania ołówka i/lub zaginania kartek w celu zaznaczenia np. pracy domowej w podręcznikach i/lub materiałach edukacyjnych. Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.

 19. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń ma obowiązek uporządkować podręczniki i/lub materiały edukacyjne tj. podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza uległa zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki i/lub materiały edukacyjne wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.). Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.

 20. Przez uszkodzenie podręcznika i/lub materiału edukacyjnego rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zagniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystanie.

 21. Uczeń, który doprowadził do uszkodzenia podręcznika i/lub materiału edukacyjnego jest zobowiązany do jego naprawy na żądanie bibliotekarza lub innego nauczyciela, który uszkodzenie zauważy.

 22. Przez zniszczenie podręcznika i/lub materiału edukacyjnego rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 23. Uczeń ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

 24. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub braku zwrotu podręcznika i/lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców/prawnych opiekunów ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika i/lub materiału edukacyjnego, zgodnie z art. 22ak ust. 3 pkt. 2 o systemie oświaty. Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.

 25. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia podręcznika i/lub materiału edukacyjnego w ciągu roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztu zakupu podręcznika i/lub materiału edukacyjnego. Tylko po spełnieniu powyższego warunku uczeń może otrzymać tymczasowo egzemplarz zapasowy, jeśli szkoła taki posiada.

 26. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły.

 27. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych i barku zapłaty za niezwrócone podręczniki i/lub materiały edukacyjne wychowawca może przyznać odpowiednią ilość punktów zgodnie z obowiązującymi Punktowymi Zasadami Oceniania Zachowania ucznia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie. Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.

 28. Bibliotekarz zobowiązany jest ująć realizację z wypożyczania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych w danym roku szkolnym w sprawozdaniu rocznym z realizacji pracy biblioteki i stanu czytelnictwa.

 29. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do stosowania się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

 30. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom, rodzicom i nauczycielom niniejszego regulaminu na każde ich życzenie.

 31. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.

„DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI”,  czyli historia o tym, jak nie pozostać obojętnym na ludzką krzywdę! 

W dniach 26 stycznia oraz 2 lutego br. drugo– oraz trzecioklasiści podobnie jak ich młodsi koledzy jeszcze w grudniu, uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych, których tematem przewodnim była historia bezimiennej dziewczynki, głodnej i zaniedbanej sprzedającej zapałki w niezwykle mroźny ostatni dzień roku. Do przedstawienia tej jakże wzruszającej ale przede wszystkim pouczającej opowieści autorstwa H. Ch. Andersena ponownie posłużył teatr kamishibai. W związku z tym, że uczniowie bardzo uważnie słuchali tekstu i oglądali zmieniające się plansze z ilustracjami, nie przysporzyło im trudności wykonanie zadań nawiązujących do treści baśni. Zarówno złożenie puzzli jak i stworzenie opisu do nich, a także krzyżówka odwrócona okazały się idealnym podsumowaniem zajęć.

„DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI” – TEATRZYK KAMISHIBAI NA ZAJĘCIACH BIBLIOTECZNYCH W KLASIE IA

„Było bardzo zimno … śnieg padał i zaczynało się już ściemniać … był ostatni dzień w roku …” – tak zaczyna się piękna, bożonarodzeniowa  i bardzo smutna jednocześnie historia , której wysłuchali uczniowie klasy Ia w ramach zajęć bibliotecznych (15 XII br.). „Dziewczynka z zapałkami”, bo o niej mowa, to jedna z najbardziej znanych baśni Hansa Christiana Andersena. Ta napisana prozą opowieść powstała w 1845 roku, wtedy też została opublikowana po raz pierwszy. Historia małej dziewczynki, próbującej sprzedać zapałki mogłaby być zupełnie inna jednak  Hans Christian Andersen, pisząc swoją baśń, napiętnował ludzką ignorancję i egoizm. Chciał przekazać dzieciom, że powinny być bardziej wrażliwe na potrzeby innych, zwracać uwagę na potrzebujących, słabszych, chorych. Jednocześnie baśń jest oskarżeniem skierowanym przeciwko światu dorosłych, odpowiedzialnych za losy dzieci. Oskarża nie tylko rodziców, bo ci nie zawsze mogą dać sobie radę w borykaniu się z życiem, ale wszystkich, którzy są odpowiedzialni za ludzkie losy, którzy stwarzają takie, a nie inne warunki do życia.

Pierwszoklasiści mieli przyjemność poznać tę pouczającą opowieść i morał z niej płynący w formie teatrzyku kamishibai. Przy ślicznie ubranej klasowej choince, w iście świątecznym nastroju wszyscy przenieśli się w zimny, mroźny, grudniowy dzień, by przeżyć to, co przeżyła kilkuletnia bohaterka opowiadania. 

W dalszej części zajęć uczniowie wykonali prace plastyczne ściśle związane z treścią baśni – ozdobili pudełka zapałek oraz trzewiki.

Pozostaje mieć nadzieję, że XIX-wieczna opowieść pozostanie w sercach dzieci na zawsze ponieważ niezaprzeczalnie jest to jeden z najbardziej wzruszających utworów literackich, który niezmiennie od dziesięcioleci dostarcza całej gamy emocji przekazując wiele ponadczasowych wartości.

„Ratuj, Święty Mikołaju !" – bożonarodzeniowe zajęcia biblioteczne  w klasach I – III.

Święta Bożego Narodzenia są pięknym i wyczekiwanym okresem w roku. Jest to czas miłości, radości, magii i bliskości z innymi. Od wieków celebrujemy piękne tradycje z nimi związane, z których najważniejsze to wigilia i przygotowania do niej, ubieranie choinki i śpiewanie kolęd. Nie najważniejszy aczkolwiek miły i przyjemny zwyczaj to wręczanie prezentów i właśnie ten świąteczny rytuał stał się tematem tegorocznego „mikołajkowego czytania” w klasach I – III. W dniu 8 grudnia br. uczniowie najmłodszych klas mieli przyjemność wysłuchać bożonarodzeniowej historii pt. „Ratuj, Święty Mikołaju !”, której główna bohaterka Magda stanęła przed dylematem, z jakim sami czasami mierzymy się na co dzień, czyli jaki prezent sprawić drugiejj osobie. W opowiadaniu pewien splot zdarzeń sprawił, że dziewczynka wybrnęła z zadania znakomicie, natomiast uczniowie przy okazji poznali zasady wręczania i przyjmowania prezentów. Dopełnieniem zajęć było wykonie pracy plastycznej polegającej na umieszczeniu w przygotowanych wcześniej pustych prezentach własnych marzeń i życzeń związanych z tym, co chcielibyśmy otrzymać pod choinkę i/lub czym chcielibyśmy obdarować innych.  Ponadto drugoklasiści w ramach zajęć ubrali pięknie szkolną choinkę, zaś wszyscy uczniowie klasy II i III wzięli udział w quizie świątecznym, w którym odpowiadali na szereg pytań związanych z niedawnymi Mikołajkami,  Świętami Bożego Narodzenia i zimą. Dzień upłynął w radosnej, przedświątecznej atmosferze.

ZAPCAHNIAŁO MAGIĄ ŚWIĄT…

W dn. 5 grudnia br. od samego rana uczniowie z aktywu bibliotecznego zabrali się do udekorowania biblioteki w klimacie Świąt Bożego Narodzenia. Efektem pracy jest piękna, oryginalna i przystrojona naturalnymi ozdobami choinka oraz wystawka z książkami. Od dziś w bibliotece zrobiło się bardzo klimatycznie i nastrojowo.

AKTYW BIBLIOTECZNY

Miło nam poformować, że jesteśmy i działamy ! A kto ? Aktyw biblioteczny w skład którego wchodzą ochotnicy z klas IV – VIII (na chwilę obecną jest to 7 osób z kl. IV, 7 osób z kl. V, 1 osoba z kl. VI i 1 osoba z kl. VIII) . Przed nami wiele zadań i wyzwań, z którymi będziemy się mierzyć do końca roku szkolnego. Wspólnie z opiekunem aktywu na pierwszym zebraniu organizacyjnym opracowaliśmy plan działań oraz wybraliśmy dla siebie nazwę – „Prezesi z biblioteki” ☺ Pierwsze zamierzenia i cele i już wdrożyliśmy w życie, regularnie bowiem pełnimy dyżury w bibliotece szkolnej pomagając innym w poruszaniu się po zbiorach bibliotecznych i dbając na bieżąco o porządek na regałach z książkami. Ogłosiliśmy także akcję „Bijemy rekordy”, która już spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony uczniów. W najbliższych dniach skupimy się na … niech to póki co zostanie naszą tajemnicą 😉

 

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

Podobnie jak pierwszoklasiści, także uczniowie klasy IIIa udali się na krótką wycieczkę do Biblioteki Publicznej Gminy Połajewo w Połajewie (28.04. br.). Celem wyjazdu było zapoznanie dzieci z zasadami funkcjonowania tej instytucji. Na miejscu pracownik biblioteki Pani Joanna Sobkowiak przeprowadziła lekcję, podczas której nie tylko przedstawiła najważniejsze zapisy regulaminu biblioteki i opowiedziała o tym, jak zbudowana jest książka, ale także oprowadziła wszystkich po całym lokalu bibliotecznym prezentując układ zbiorów i system wypożyczeń. Urozmaiceniem zajęć były zadania praktyczne dla uczniów takie jak rozwiązywanie krzyżówki czy poszukiwanie konkretnych informacji w książkach. Całe zajęcia obfitowały w wiele pozytywnych wrażeń, a przemiłym dopełnieniem okazały się upominki dla wszystkich uczestników na koniec.

ODWIEDZINY PRZEDSZKOLAKÓW W NASZEJ BIBLIOTECE

W poniedziałek oraz środę (24 i 26.04 br.) dwie grupy dzieci z Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie odwiedziły naszą szkolną bibliotekę. Były to Muchomorki oraz Biedronki z oddziału przedszkola mieszczącego się w Młynkowie.

Zarówno grupa starszaków jak i maluchów z zainteresowaniem oglądała pomieszczenia biblioteczne słuchając jednocześnie o zasadach dotyczących naszego księgozbioru. Kilkoro dzieci bywało wcześniej w innych bibliotekach ze swoimi bliskimi, dla większości jednak była to pierwsza wizyta wśród tak dużego księgozbioru. 

Wizyta przedszkolaków urozmaicona była dodatkowo w teatrzyk kamishibai w wykonaniu uczniów klasy Ia należących do aktywu bibliotecznego. Weronika, dwie Julie oraz Adam wspólnie zaprezentowali przygody trzech małych świnek, które udzielnie unikały złego wilka, by na końcu go przechytrzyć i żyć bezpiecznie i spokojnie z dala od niego. Po wysłuchaniu bajki i odpowiedzeniu na zagadki z nią związane wszystkie Biedronki i Muchomorki zostały uroczyście przyjęte do grona przyjaciół naszej biblioteki na potwierdzenie czego otrzymały specjalne certyfikaty. Miłym akcentem na pożegnanie był poczęstunek słodyczami.

PIERWSZAKI W BIBLOTECE W POŁAJEWIE

Piątkowy, piękny, słoneczny poranek 21.04 br. uczniom klasy Ia upłynął nadzwyczaj atrakcyjnie, ponieważ udali się oni na krótka wycieczkę do Biblioteki Publicznej Gminy Połajewo w Połajewie. Pierwszaki z wielką radością zapoznały się nowym dla nich miejscem. Była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Z tematem spotkania zapoznała uczniów pani bibliotekarz – Joanna Sobkowiak, która bardzo ciekawie opowiadała o swoim miejscu pracy, a wszyscy słuchali jej z wielkim zainteresowaniem aktywnie włączając się do rozmowy. Dzieci dowiedziały się m.in. tego, co należy zrobić aby stać się czytelnikiem tutejszej biblioteki, jak należy się w niej zachowywać oraz jak ułożone i podzielone są zbiory biblioteczne. Na koniec wszyscy zostali obdarowanie przez panią Joannę wieloma upominkami. Pozostaje mieć nadzieję, że po tej wizycie nasza gminna biblioteka przestanie być dla dzieci instytucją nieznaną i tajemniczą, a stanie się miejscem chętnie odwiedzanym i atrakcyjnym.

Z KSIĄŻKĄ PRZY OGNISKU 

Moja ulubiona książka to … , jak byłam młodsza to bardzo lubiłam gdy mama czytała mi … , ja mam w domu bardzo dużo książek o … , a ja nie lubię czytać bardzo grubych książek i z małym drukiem – takie rozmowy rozbrzmiewały w drugiej połowie stycznia (18, 23 i 25.01) podczas spotkań chętnych uczniów na popołudniowych zajęciach. Przy atrapie ogniska, w półmroku, z gorącą herbatą i przekąskami wszyscy dzielili się  swoimi doświadczeniami czytelniczymi. Dodatkową atrakcją było rozwiązywanie licznych zagadek oraz łamigłówek związanych z książką i czytaniem. Podczas ostatniego spotkania uczestnicy odbyli małe ćwiczenia polegające na praktycznym zastosowaniu zasad obowiązujących podczas korzystania ze zbiorów beletrystycznych. Wspominane spotkania pokazują, że w małym, kameralnym gronie tez może być fajnie, swobodne rozmowy nt literatury mogą być przyjemne, a odnalezienie konkretnej książki na półce nie musi być straszne.  

W NASZEJ MAŁEJ BIBLIOTECE

W dn. 21 X br. najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach podczas których zostali zapoznani z podstawowymi zasadami korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej znajdujących się w miejscu ich nauki, czyli w Tarnówku. Jak dbać o książki, co trzeba zrobić, by wypożyczyć, a następnie oddać książkę do biblioteki, w którym miejscu znajdują się lektury obowiązkowe, a gdzie pozostałe książki  – te i wiele innych zagadnień zostało wyjaśnionych w czasie lekcji. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej polegającej na ozdobieniu „Tajemniczej skrzynki”. Owa skrzynka to pudełko, które będzie służyć uczniom klas I-III do polecania książek swoim kolegom (uczeń po przeczytaniu książki, jeśli uzna, że jest ona warta polecenia innym może włożyć te książkę do pudełka, zaś inny uczeń może ją wyjąć z drugiej strony jako swego rodzaju niespodziankę dla siebie). Pierwszoklasiści z wielkim zapałem i zaangażowaniem przystąpili do wykonania kolorowych ozdób, dzięki którym niepozorne, szare pudło przeistoczyło się w piękną, kolorową skrzynkę pełną tajemnic miejmy nadzieję …

SPOTKANIE Z KRÓLOWA KSIĄŻKĄ, CZYLI O PASOWANIU UCZNIÓW KLASY IA NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI

W dniu 19 maja br. gościli w bibliotece szkolnej uczniowie klasy Ia, którzy wzięli udział w uroczystości pasowania na czytelnika. Specjalnie na tę okazję starsze koleżanki i koledzy przygotowali krótką inscenizację. Wcielając się w postaci z bajek takie jak Czerwony Kapturek, Kot w butach czy Calineczka starali się przekazać pierwszoklasistom podstawową wiedzę o książce i bibliotece.

Po krótkim egzaminie, weryfikującym czy dzieci zasługują na to, by przyjąć je do grona czytelników, nastąpił najważniejszy moment, czyli akt pasowania, którego dokonała Pani dyrektor w asyście Królowej Książki oraz pani bibliotekarz. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy otrzymał przypinkę oraz książkę, a zanim uroczystość dobiegła końca, Królowa Książka obdarowała wszystkich cukierkami. 

Pozostaje mieć nadzieję, że „świeżo upieczeni” czytelnicy szyb kosami odkryją świat bajek, świat książek, świat ogromnej przestrzeni literackiej… świat, do jakiego dziś zostali pięknie zaproszeni

 

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI W POŁAJEWIE

W dn. 16.03.2022 r. uczniowie klasy Ia udali się na małą wyprawę do Biblioteki Publicznej Gminy Połajewo. Celem tej wycieczki było pokazanie dzieciom jak funkcjonuje najważniejsza w naszej gminie biblioteka, jakie panują w niej zasady, jak wyglądają poszczególne pomieszczenia i czym się od siebie różnią, w jaki sposób należy poruszać się po księgozbiorze, by bez problemu odnaleźć właściwa książkę itp.  Te wszystkie informacje i wiele, wiele innych przekazała w bardzo prosty i przystępny sposób oraz pokazała w praktyce Pani Joanna Sobkowiak, która pracuje w niniejszej instytucji już 17 lat. Niecodzienna lekcja biblioteczna z Panią Joanną przebiegła w niezwykle sympatycznej atmosferze pełnej dobrego humoru. Życzymy Pani Joannie oraz sobie by drzwi naszej gminnej biblioteki zawsze stały otworem dla wszystkich, którzy kochają literaturę i pragną czerpać wiedzę z książek. 

JK

Z KSIĄŻKĄ PRZY „OGNISKU” …

Ognisko w styczniu ? W pomieszczeniu ? W cieple, na miękkich poduszkach z ulubioną książką w dłoniach? Czy to możliwe ? Ano możliwe ! Wystarczy trochę drewna, lampki choinkowe, nieco wyobraźni i chęci do zorganizowania takowego przedsięwzięcia, zima za oknem, książka pod pachą. W takiej właśnie formie odbył się cykl spotkań (3,4,11 i 13 stycznia br.) z literaturą dla chętnych uczniów naszej szkoły, którzy regularnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez GOPS naszej gminy w szkole w Młynkowie i na sali wiejskiej w Tarnówku. Celem spotkań było oczywiście propagowanie czytelnictwa wśród dzieci poprzez swobodne rozmowy o literaturze, o ulubionych tematykach książek, ulubionych autorach czy konkretnych dziełach. Ci uczniowie, którzy przynieśli z domu swoje ukochane książki, zaprezentowali je wszystkim zebranym, dzieląc się jednocześnie swoimi doświadczeniami czytelniczymi. Nie zabrakło „Kopciuszka”, książek z opowiadaniami świątecznymi, o zwierzętach i in.  Spotkania przebiegały w przemiłej atmosferze, a zimowego i ogniskowego klimatu dopełniły podjadane po ciemku słodkości oraz gorąca czekolada 

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

„117-piętrowy domek na drzewie”, „130-pętrowy domek na drzewie”, najnowsze części uwielbianego przez naszych czytelników „Dziennika cwaniaczka” w tym przygody Rowleya             (3 części),  8 tomów z serii „Felix, Net i Nika”, bestselerowy „Osobliwy dom Pani Peregrine”           (brakujący tom 5 i 6), „Cwana ciotuchna” i kilka innych książek autorstwa Davida Williamsa, „Cynamon, sekrety i ja” –  to tylko niektóre tytuły, o jakie wzbogaciła się nasza biblioteka w ostatnich dniach. Wśród ok. 50 nowych książek znajdzie się coś i dla 11 – i dla 15-latka, a spora ich część to zakupy poczynione w oparciu o sugestie, podpowiedzi i na życzenie uczniów. Zatem nie warto zwlekać, warto natomiast zaopatrzyć się jeszcze przed feriami w zapas literackich różności. Zapraszamy  serdecznie ☺ 

„RĘKAWICZKI DLA MARYSI” – BOŻONARODZENIOWE CZYTANIE W KLASACH IA I IIA

„Dziewczynka idzie z mamą do sklepu i jest bardzo wesoła. Śnieg skrzypi pod bucikami i miasto dokoła świąteczne, przysypane jeszcze igliwiem, w wielu okienkach iskrzą się kolorowe girlandy. Dziś – Boże Narodzenie i na pewno zdarzy się coś cudownego, niezwykłego! …” – tak rozpoczyna się piękna, ciepła historia, którą uczniowie klasy Ia i IIa rozpoczęli ostatni, świąteczny dzień w szkole w trybie stacjonarnym (17 XII). W ramach corocznej akcji świątecznego czytania najmłodsi uczniowie naszej szkoły wysłuchali wyjątkowo poruszającego opowiadania. Przykład Marysi, jej kaprysy i egoistyczne zachowanie, które finalnie ustąpiło miejsca miłości, czułości i dobroci wobec najbliższych pokazały uczniom, co jest najważniejsze i najpiękniejsze w Świętach Bożego Narodzenia. Marysia zrozumiała to dopiero podczas wigilii oddając swój wymarzony i niejako wymuszony na rodzicach prezent – białe, puchate, ozdobione koralikami rękawiczki – mamie. Jednak nasi pierwszo- i drugoklasiści już dziś wspaniałomyślnie wykonali rękawiczki dla Marysi, by wynagrodzić jej tak piękne i mądre zachowanie. Niczym w prawdziwej szwalni z papieru, naklejek, brokatu, wstążek i innych elementów dekoracyjnych powstały cudne, niepowtarzalne pary rękawiczek, które zdobią klasopracownie.

PRZYŁAPANI NA CZYTANIU

W dn. 15 XII miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego organizowanego przez bibliotekę szkolną „Przyłapani na czytaniu”.  Mimo, że wyznaczono dość krótki termin dostarczenia prac konkursowych wielu uczniów chętnie wykonało fotografie i wzięło tym samym udział w rywalizacji. Spośród 30 zdjęć zgłoszonych przez 19 uczniów z klas IV – VIII największe uznanie jury zdobyła fotografia Julii Pieszyńskiej z kl. VIIIa i to ona zajęła zaszczytne I miejsce w konkursie. W najlepszej trójce znalazły się także zdjęcia wykonane przez Anastazję Frąckowiak z kl. VIIIa (II miejsce) oraz Marcelinę Nataszę  Obsadną z kl. IVa (III miejsce).  Co ważne, wybór najlepszych prac nie był łatwy, bo wszystkie zdjęcia zgłoszone do konkursu zgodne były z tematem, regulaminem i odzwierciedlały myśl przewodnią konkursu. W związku z powyższym wszystkim uczestnikom należą się podziękowania i gratulacje. Warto dodać, że laureatki konkursu otrzymały nagrody książkowe. Pozostaje więc mieć nadzieję, że czas spędzony z lekturą umili im najbliższe zimowe, świąteczne dni, a konkurs będzie cieszył się nadal nie słabnącym zainteresowaniem w przyszłym roku szkolnym.

I miejsce Julia Pieszyńska

II miejsce Anastazja Frąckowiak

III Marcelina Natasza Obsadna

,, ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA" W PUDEŁKOWYM WYDANIU …

A gdyby tak zmieścić lekturę w pudełku po butach? Uczniowie klasy Va wykonali to zadanie znakomicie! W swoich barwnych lekturowych pudełkach niemal wszyscy umieścili przedmioty w oczywisty sposób związane z powieścią „Ania z Zielonego Wzgórza” np. farbę do włosów, marchewkę, kapelusz, krople walerianowe, nalewkę malinową. Oglądając zawartość każdego pudełka można było przypomnieć sobie większość ważnych wydarzeń z życia bohaterów z Avonlea, bo każdy wiedział skąd w jednym pudełku piegi, w innym sukienka z bufiastymi rękawami, w jeszcze innym broszka, mini mostek, imitacja wzgórza, kwiaty czy okulary. 

Wszyscy uczestnicy lekcji – i panie i uczniowie – z wielką radością zaglądali do każdego pudełka i słuchali kolejnych opowieści na temat umieszczonych w nim skarbów. 

Taka praktyczna forma ujęcia lektury w postaci przedmiotów z nią związanych stanowi świetny sposób na  przypomnienie jej treści i utrwalenie najważniejszych cech. Zachęcamy wszystkich do tej niecodziennej pracy z innymi lekturami w przyszłości !

UCZNIOWIE POLECAJĄ

Wiatr za oknem, szelest liści pod butami, krótkie i ubogie w słonce dni – jednym słowem jesień w pełni.  Lekarstwem na przetrwanie tej najmniej lubianej pory roku może być przyjemność jaką niesie za sobą czytanie książek. Z pomocą w tej kwestii przyszli uczniowie naszej szkoły, którzy na podstawie własnych doświadczeń czytelniczych bieżącym roku szkolnym postanowili zarekomendować książki ze zbiorów naszej biblioteki, które szczególnie przypadły im do gustu, których czytanie sprawiło im wyjątkowo dużo satysfakcji i wreszcie które chcieliby polecić swoim kolegom i koleżankom.  Wybory uczniów okazały się bardzo oczywiste np. kilkakrotnie polecane „Magiczne drzewo” czy seria „Dziennik cwaniaczka” lub seria „Domek na drzewie”, gdyż są to pozycje wypożyczane w bibliotece bardzo chętnie. Nie dziwi absolutnie fakt, że bestsellerami dla jednego z uczniów okazały się pozycje autorstwa Miriam Mous „Pass Word” i „Boy 7”, gdyż uczeń ten przeczytał je kilkukrotnie. Miłym zaskoczeniem jest  jednak to, że wśród ulubionych książek znalazły się lektury obowiązkowe np. „Opowieści z Narnii”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „akademia Pana Kleksa” i inne. Wszystkie książki rekomendowane przez uczniów oczywiście znajdują się w szkolnej bibliotece i chętnie oddadzą się w ręce kolejnych czytelników ☺

„W BAJKACH WSZYSTKO JEST MOŻLIWE, CZYLI O TYM JAK KOPCIUSZEK SPOTKAŁ JASIA ….” 

– PASOWANIE NAJMŁODSZYCH  UCZNIÓW NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.

W dniach 18 i 19 maja mury biblioteki szkolnej odwiedziły dzieci z klasy Ia i IIa. Cel wizyty był nieprzypadkowy, ponieważ uczniowie Ci przybyli do Młynkowa by dostąpić zaszczytu stania się czytelnikami biblioteki. Warunkiem włączenia każdej z grup do grona pełnoprawnych „moli książkowych” naszej biblioteki był pozytywnie zdany egzamin, który przeprowadzili wspólnie Kopciuszek oraz Jaś, brat Małgosi. Zanim jednak doszło do ślubowania i pasowania powstało niemałe zamieszanie w związku z obecnością właśnie tych dwóch postaci z bajek, dwóch różnych bajek należałoby rzec. Po małej sprzeczce o to, kto powinien i kto ma prawo towarzyszyć uczniom w tym ważnym dla nich wydarzeniu, koniec końców za namową dzieci i dla Jasia i dla Kopciuszka znalazło się miejsce w bibliotece. Jaś przeczytał bajkę, w której „mieszka”, a następnie razem z Kopciuszkiem przeprowadził mały sprawdzian ze znajomości treści bajki. Ponieważ uczniowie odpowiadali na pytania śpiewająco nic nie stało na przeszkodzie by dokonać aktu pasowania na czytelnika wszystkich pierwszo- i drugoklasistów. Miłym akcentem były wręczane przez dyrektor szkoły Panią Magdalenę Rembacz pamiątkowe dyplomy oraz książki. Dopełnienie uroczystości stanowił słodki poczęstunek cukierkami, które Jaś zabrał z chatki czarownicy 😉

Z KSIĄŻKĄ W DOMOWYM ZACISZU

„Z książką w domowym zaciszu” to projekt z zakresu edukacji czytelniczej skierowany w roku szkolnym 2020/2021 do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie. 

Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. W Polsce systematycznie maleje liczba aktywnych czytelników. Fakt, że dzieci mało czytają, przekłada się na ubożenie słownictwa uczniów, nieumiejętność wyrażania własnych myśli i sądów, dlatego istotne jest zachęcenie do czytania i wypracowania nawyków czytelniczych. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzone przez inne osoby.

Aktualna sytuacja epidemiczna znacząco wpływa na planowane uroczystości związane z Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich, ale z całą pewnością sprzyja samym książkom i czytelnictwu. Zostając w domowym zaciszu chętniej sięgamy po książki, a to właśnie jest najlepszy sposób na uczczenie tego dnia – spędzić go z dobrą  książką w ręku, co uczynili uczniowie naszej szkoły.

/Prezentacja zawierająca wszystkie zdjęcia nadesłane przez uczniów znajduje się w aktualnościach./

PATRONI  2021 ROKU 

W piątek 27 listopada 2020 r. Sejm ustanowił patronów 2021 r. Podczas trzeciego dnia 21. posiedzenia Izba uhonorowała: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja. W związku z powyższym w naszej bibliotece powstała wystawka honorująca wspomnianych patronów. Na wstawie wyłożono dzieła autorstwa poszczególnych autorów lub książki, w których mowa o danej postaci. Na szczególną uwagę zasługuje pełen tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  Na tablicy znajdują się zdjęcia oraz ważne informacje o każdym patronacie.

Zachęcamy do zapoznania się z twórczością tych wielkich osobowości oraz z treścią najważniejszego dokumentu w naszym państwie.

Wszystkie zaprezentowane pozycje książkowe dostępne są do wypożyczenia 🙂

TRZY PIÓRKA, CZYLO O TYM, JAK WAŻNE JEST SZCZĘSCIE W ŻYCIU CZŁOWIEKA.

„Trzy piórka, czyli o tym, jak ważne jest szczęście w życiu człowieka na zajęciach bibliotecznych w klasach I – III”

Pewien król miał trzech synów, z których dwaj starsi byli mądrzy  i roztropni, trzeci zaś nie mówił wiele, więc nazywano go Głuptaskiem … – tymi słowami rozpoczyna się baśń W. i J. Grimm pt. „Trzy piórka”.  W dniach 19, 23 oraz 24 lutego  uczniowie najmłodszych klas naszej szkoły mieli okazję poznać opisane w baśni przygody wspomnianych trzech braci. Na przykładzie losów Głuptaska poznali czym jest dobry, sprzyjający los i jaki jest on ważny dla każdego z nas, zachowanie dwóch pozostałych braci udowodniło, że jednak nie tylko na szczęśliwy traf można w życiu liczyć, nie mniej ważna jest praca oraz wysiłek wkładany we wszystko, co robimy. Podobnie jak nie zawsze piórko rzucone w powietrze wskaże tę właściwą drogę. Po krótkich ale żywiołowych pogadankach w każdej klasie na temat szczęścia, powodzenia życiowego, farta i pomyślności uczniowie sprawdzili swoją wiedzę rozwiązując krzyżówkę,  zaś dopełnieniem zajęć były prace plastyczne, czyli kolorowanie piórek.

Biblioteka gotowa na Święta …

Mimo wszystkich przeciwności, mimo pandemii, mimo nienaturalnej ciszy w szkole spowodowanej brakiem uczniów w bibliotece szkolnej zagościł świąteczny klimat.  

Przypominamy, że mimo zdalnego nauczania biblioteka szkolna pozostaje otwarta dla uczniów (godziny pracy biblioteki podane są w zakładce „biblioteka”).  Zapraszamy!

DOMOWE MIKOŁAJKOWE CZYTANIE

Jak co roku także i w minione Mikołajki najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji mikołajkowego czytania. Obecna sytuacja spowodowała, że nie dane nam było zorganizowanie uroczystości stacjonarnie w szkole z tej okazji wobec czego tegoroczne czytanie przybrało formę domową i przeznaczone było dla chętnych dzieci. Cieszy zatem fakt, iż kilkanaście osób postanowiło w domowym zaciszu, razem z najbliższymi poczytać w świątecznym klimacie. Te miłe chwile zostały uwiecznione na pięknych fotografiach. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia foto relacji.

Skip to content