Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem TIK

PRZEDMIOT: INFORMATYKA

TEMAT LEKCJI: Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. Stosowanie formuł.

KLASA: VII

CZAS TRWANIA LEKCJI: 45 MINUT

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 • Zastosowania komputera w życiu codziennym.
 • Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się  i poznawania różnych dziedzin wiedzy.

CELE LEKCJI:

Cel główny:

Nabycie ogólnej wiedzy i zdobycie umiejętności dokonywania prostych obliczeń w arkuszu

kalkulacyjnym na przykładzie arkusza Excel.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń pamięta podstawowe pojęcia występujące w arkuszu kalkulacyjnym (arkusz, kolumna, wiersz, komórka,formuła)
 • Uczeń potrafi wykonać podstawowe działania arytmetyczne z wykorzystaniem formuł.

FORMA PRACY:

 • praca indywidualna.

METODY PRACY:

 • objaśnienie,
 • instruktaż,
 • zajęcia praktyczne – ćwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

 • prezentacja multimedialna, zestaw komputerowy z zainstalowanym

oprogramowaniem MS Office 2007.

PRZEBIEG LEKCJI:

 1. Cześć organizacyjna.
 2. Przypomnienie, sprawdzenie wiadomości.
 3. Wprowadzenie do nowego tematu.
 • Wyjaśnienie czym jest formuła w arkusz kalkulacyjny i do jakich celów się jej używa.
 1. Podanie treści nowego tematu.
 • Formuła – jest to kod (ciąg znaków) zrozumiały dla programu w celu dokonywania różnych operacji służących przy wykonywaniu obliczeń. Rozpoczyna się znakiem „=”
 • Operatory arytmetyczne

o + -dodawanie

o – -odejmowanie

o * -mnożenie

o / -dzielenie

o ^ -potęgowanie

Rodzaje formuł

 • Formuła sumująca

=C3+C6

 • Formuła odejmowania

=C3-C6

 • Formuła mnożenia

=C3*C6

 • Formuła dzielenia

np.=C3/C6

 1. Ćwiczenia

Uczniowie wpisują formuły liczące sumy, różnice, iloczyny, ilorazy.

Zadania prezentowane na monitorze dotykowym.

 1. Sporządzenie notatki.

Uczniowie sporządzają notatkę z przedstawianej prezentacji multimedialnej.

 1. Podsumowanie lekcji

Pytanie z zakresu lekcji.

Skip to content