Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Scenariusz zajęć z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK

Temat: Wyznaczanie liczby π. Długość okręgu.

Klasa : VIII

 Cele nauczania:

-zapoznanie z historią liczby π,

– zapoznanie z wzorem na długość okręgu,

Cele szczegółowe:

-doskonalenie umiejętności stosowania wzoru na długość okręgu

-doskonalenie umiejętności współpracy w parach,

– doskonalenie umiejętności wyznaczania liczby π,

Metody:

burza mózgów, praktyczne ćwiczenia

Formy pracy:

– praca w parach,

– praca całą klasą,

Pomoce dydaktyczne:

tablety, tablica multimedialna, oprogramowanie Matlandia, sznurek, miara, linijka, przedmioty w kształcie okręgu, koła, kalkulatory

Przebieg lekcji

 1. Powitanie
 2. Uczniowie w parach posługując się tabletami szukając informacji jak wyznaczyć liczbę π.
 3. Uczniowie w parach mierzą obwody i średnice różnych przyniesionych przedmiotów w kształcie okręgu i uzupełniają tabele z rubrykami: długość okręgu, średnica.
 4. Następnie za pomocą kalkulatorów uzupełniają trzecią kolumnę: długość okręgu : średnicę. Uczniowie odczytują swoje obliczenia.
 5. Szukają  w Internecie prawidłowego przybliżenia liczby π i sprawdzają która grupa uzyskała najlepsze przybliżenie.
 6. Nauczyciel wykorzystując tablicę multimedialną prezentuje historię liczby π.
 7. Wybrany uczeń przekształca wzór wyznaczający liczby π, otrzymując wzór na długość okręgu.
 8. Uczniowie zapisują wzór w zeszytach.
 9. Na tablicy multimedialnej i w zeszytach uczniowie rozwiązują zadania z Matlandii dotyczące liczby π i długości okręgu.
 10. Uczniowie wyszukują w tabletach wiersz Kazimierza Cwojdzińskiego pt. „Kuć i orać”. Szukają związku wiersza z liczbą π.
 11. Zadaniem domowym uczniów jest napisanie wiersza zgodnie z zasadami wiersza Cwojdzińskiego.
Skip to content