Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

DLA KLASY III a

Z WYKORZYSTANIEM TABLICY INTERAKTYWNEJ

Opracowała:

Elwira Dudek

Scenariusz  zajęć z edukacji polonistycznej w klasie III a

z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Blok tematyczny:  Świat oczami dziecka

Temat:  Nasze mamy.

Podstawa programowa:

 1. Edukacja polonistyczna.

1) korzysta z informacji:

 1. a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,
 2. b) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
 3. d) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać;

2) analizuje i interpretuje teksty kultury

 1. c) czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,

3) tworzy wypowiedzi:

 1. a) w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,
 2. c) uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych,
 3. d) dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,
 4. f) pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną,
 5. Edukacja matematyczna:

Uczeń: 6) mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia

 1. Zajęcia komputerowe: Uczeń: 4) tworzy teksty i rysunki. 

Cele ogólne:

– samodzielne redagowanie życzeń dla mamy,

– doskonalenie umiejętności korzystania z tablicy interaktywnej

Cele szczegółowe:

Uczeń:

– nazywa i okazuje uczucie miłości, wdzięczności swoim mamom,

– wypowiada się w uporządkowanej formie,

– doskonali technikę czytania,

– samodzielnie redaguje życzenia,

– śpiewa piosenkę,

– mnoży i dzieli liczby,

– porządkuje wyniki rosnąco.

– wykonuje ćwiczenia na tablicy interaktywnej.

Metody pracy:

– rozmowa,

– praca z tekstem,

– oglądowa,

– praktycznego działania.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: kartki w zadaniami, komputer, tablica interaktywna, podręcznik część 4, s. 38-41, ćwiczenia s. 25, ćwiczenia interaktywne – wsipepodreczniki kl. II i III  część 4, kartki okolicznościowe, kolorowanka, certyfikat Super Mamy (źródło Printoteka.pl, korona, magnetofon.

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie do zajęć poprzez obliczenie wyników działań, wpisanie ich na kartkach i uporządkowanie rosnąco. Następnie uczniowie odwracają kartki i odczytują otrzymane hasło: Dzień Matki (załącznik 1).
 2. Zapoznanie uczniów z celem lekcji – samodzielne redagowanie życzeń oraz wykonanie bukietu kwiatów na tablicy interaktywnej.
 3. Swobodne wypowiedzi na temat swojej mamy.

Uczniowie czytają pytania zawarte w ćwiczeniu 2 – epodreczniki kl. II część IV temat 149 moduł 2. Po zapoznaniu się z pytaniami wybierają jedno pytanie dotyczące swojej mamy i udzielają na nie odpowiedzi.

 1. Czytanie tekstu „Mamy jak z obrazka” A. Frączak – P4, s. 38-41
 2. Swobodne wypowiedzi na temat treści tekstu.
 3. Rozmowa na temat wyrażania swoich uczuć i wdzięczności swoim mamom. Ćwiczenie interaktywne – kl. III część IV temat 143 moduł 4 (Ważne słowa). Uczniowie zaznaczają wyrażenia  poprzez które można wyrazić swoje uczucia wobec mamy.
 4. Gromadzenie słownictwa potrzebnego do zredagowania życzeń dla mamy – ćwiczenie interaktywne – moduł 5 temat 144 klasa III część IV.

Uczniowie tworzą wyrażenia poprzez łączenie wyrazów tym samym kolorem.

 1. Czytanie kartek okolicznościowych z życzeniami –epodreczniki kl. II temat 149 moduł 3.
 2. Samodzielne redagowanie życzeń dla mamy.
 3. Wspólne wykonanie bukietu dla mamy.

Uczniowie wspólnie rysują bukiet na tablicy interaktywnej. Po wykonaniu pracy nauczyciel drukuje obrazek i rozdaje dzieciom. Uczniowie kolorują bukiet, wycinają i wklejają ilustrację do swoich kartek z życzeniami.

 1. Uczniowie uzupełniają certyfikat Super Mamy – (załącznik 2)
 2. Zbiorowy śpiew piosenki „ Jesteś Mamo skarbem mym”.
 3. Wypełnienie certyfikatu Super Mamy. Wycięcie i sklejenie korony dla mamy (załącznik 3).
 4. Podsumowanie zajęć, ewaluacja zajęć.

Załącznik 1

27:9=.. D 25:5=.. Z 4×3=.. I 7×4=.. E 6×6=. Ń
5×9=.. M 6×8=.. A 7×8=.. T 8×8=.. K 9×9=. I

hasło: DZIEŃ MATKI

Skip to content