Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK  HISTORIA KL.IV

Temat:  „Tadeusz Kościuszko na czele powstania”.

Cele lekcji:

Uczeń:

 • poprawnie posługuje się terminami: rozbiory, konstytucja, kosynierzy,
 • zna wydarzenia związane z datami: 1772, 3 maja 1791, 1794, 1795,
 • wymienia państwa, które dokonały rozbiorów,
 • charakteryzuje postać i dokonania Tadeusza Kościuszki,
 • zna postać ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego,
 • przedstawia znaczenie uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Metody:

 • praca z tablicą interaktywną,
 • projekcja filmowa,
 • elementy wykładu,
 • quiz multimedialny,
 • praca z mapą,
 • karta pracy ucznia.

Formy pracy:

 • indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

 • prezentacja multimedialna,
 • fragmentu filmu pt. „ Kościuszko pod Racławicami „(film 1938),
 • karty „klucze”,
 • mapa „Rozbiory Polski”,
 • quiz multimedialny „Tadeusz Kościuszko na czele powstania”.
 • karta pracy „Tadeusz Kościuszko na czele powstania”.

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

 1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
 2. Nauczyciel przedstawia cel lekcji i planowany przebieg zajęć.

Faza realizacyjna

 1. W ramach krótkiego powtórzenia nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie pojęć: „złoty wiek XVI” oraz stulecie wojen w XVII wieku i ich skutki .
 2. W ramach krótkiej prezentacji na tablicy interaktywnej nauczyciel przedstawia sytuację w Polsce w XVIII wieku, zagrożenia ze strony sąsiadów, na mapie pokazuje jakie ziemie odebrano Polsce w kolejnych rozbiorach.
 3. Uczniowie uważnie słuchają wykładu i oglądają prezentację.
 4. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćwiczenia 1 z Karty Pracy (Załącznik nr 1)
 5. Nauczyciel prosi trzech uczniów o wykonanie tego zadania na tablicy multimedialnej.
 6. W ramach prezentacji na tablicy interaktywnej nauczyciel przedstawia rolę Konstytucji 3 maja, postać Tadeusza Kościuszki.
 7. Nauczyciel prezentuje uczniom fragment filmu „ Kościuszko pod Racławicami”.
 8. Uczniowie uważnie słuchają wykładu i oglądają prezentację.
 9. Uczniowie wypowiadają swoje odczucia po obejrzeniu filmu.
 10. W ramach prezentacji na tablicy interaktywnej nauczyciel przedstawia rolę kosynierów w powstaniu kościuszkowskim.
 11. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćwiczenia 2 z Karty Pracy (Załącznik nr 1).
 12. W ramach prezentacji na tablicy interaktywnej nauczyciel przedstawia skutki powstania, zniknięcie Polski z map Europy na 123 lata.
 13. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćwiczenia 3 z Karty Pracy (Załącznik nr 1).
 14. Nauczyciel prosi chętnego ucznia o wykonanie tego zadania na tablicy multimedialnej.

Faza podsumowująca

 1. W ramach podsumowania lekcji nauczyciel prezentuje na tablicy interaktywnej quiz „Tadeusz Kościuszko na czele powstania” i prosi chętnych uczniów o zaznaczenie poprawnych odpowiedzi.
 2. Uczniowie podchodzą do tablicy zaznaczają prawidłowe odpowiedzi.
 3. Na tablicy wyświetla się wynik klasy, prawidłowe i złe odpowiedzi.
 4. Nauczyciel dziękuje za udział w lekcji.

Załącznik nr 1Karta pracy do tematu:

Tadeusz Kościuszko na czele powstania.

1.Podpisz na mapie w odpowiednich miejscach sąsiadów Polski: Prusy, Austrię i Rosję. Zaznacz na mapie:

 • Symbolem 1R ziemie zabrane przez Rosję w I rozbiorze
 • Symbolem 2R ziemie zabrane przez Rosję w II rozbiorze
 • Symbolem 3R ziemie zabrane przez Rosję w III rozbiorze
 • Symbolem 1P ziemie zabrane przez Prusy w I rozbiorze
 • Symbolem 2P ziemie zabrane przez Prusy w II rozbiorze
 • Symbolem 3P ziemie zabrane przez Prusy w III rozbiorze
 • Symbolem 1A ziemie zabrane przez Austrię w I rozbiorze
 • Symbolem 3A ziemie zabrane przez Austrię w III rozbiorze

2.Zaznacz właściwą odpowiedź. Przedstawiony powstaniec należał do:

 1. Szlachty
 2. Chłopstwa
 3. Mieszczaństwa
 4. Duchowieństwa

I nazywano go ……………………………………………

3.Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej wpisując cyfry:

 • Złożenie przysięgi przez Kościuszkę w Krakowie.
 • Uchwalenie Konstytucji 3 maja.
 • Bitwa pod Maciejowicami.
 • Trzeci rozbiór Polski.
 • Bitwa pod Racławicami
Skip to content