Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem TIK.

 1. Imię i nazwisko – Wiesława Maćkowiak
 2. Przedmiot – język polski
 3. Klasa – IIIb
 4. Planowany temat. „Elegia miasteczek żydowskich” Antoniego Słonimskiego-

 poetyckim głosem o Zagładzie. Czy możemy to zmienić…?

 1. Treści z podstawy programowej realizowane na lekcji:

Uczeń:

 • odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków

audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte

w dźwięku i obrazie;

 • wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie

fragmenty tekstu;

 • rozpoznaje intencje wypowiedzi;
 • samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych;
 • opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło;
 • świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako odbiorca i nadawca)

z elektronicznych środków przekazywania informacji, w tym z Internetu;

 • rozpoznaje problematykę utworu;
 • charakteryzuje postać mówiącą w utworze;
 • przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją;
 • uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny;

ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane, np. patriotyzm-nacjonalizm, tolerancja-nietolerancja, piękno-brzydota, a także rozpoznaje ich obecność w życiu oraz w literaturze i innych sztukach;

 • dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych,

religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość;

 1. Cele lekcji:

uczeń przypomni sobie pojęcie „ elegii”, „ Holokaustu’;

– uczeń zapozna się z tekstem Antoniego Słonimskiego „ Elegia miasteczek żydowskich;

– uczeń zapozna się z niektórymi zwyczajami charakterystycznymi dla kultury żydowskiej;

– uczeń przypomni sobie teksty literackie omawiane na lekcjach j. polskiego, których bohaterami były osoby pochodzenia żydowskiego;

– uczeń dokona interpretacji utworu poetyckiego ze zwróceniem uwagi na podmiot liryczny, sytuację liryczną ukazaną w wierszu;

– uczeń wymieni lub rozpozna symbole charakterystyczne dla kultury żydowskiej;

– uczeń podsumuje problematykę omawianych na lekcjach tekstów, których bohaterami  byli Żydzi;

– uczeń uświadomi sobie rolę  poszanowania i szacunku względem innych kultur

oraz zwróci uwagę na problem antysemityzmu, nietolerancji;

 1. Metody i formy organizacyjne pracy uczniów:

– rozmowa dydaktyczna;

– praca z tekstem;

– pokaz;

– elementy dyskusji;

– ćwiczenia praktyczne;

 1. Środki dydaktyczne, materiały i urządzenia wykorzystane na lekcji:

– prezentacja multimedialna „ Kultura żydowska”;

– tekst wiersza Antoniego Słonimskiego „ Elegia miasteczek żydowskich”;

– piosenka „ Elegia miasteczek żydowskich” Antoniny Krzysztoń- w przypadku dysponowania czasem na lekcji;

 1. Przebieg zajęć:
 2. Przypomnienie utworów omawianych na lekcjach j. polskiego, których bohaterami byli Żydzi.
 3. Zwrócenie uwagi na tytuł wiersza- przypomnienie pojęcia „ elegia”.
 4. Odczytanie wiersza A. Słonimskiego. W trakcie prezentacji- pokaz multimedialny dotyczący żydowskich miasteczek, scen z życia społeczności żydowskiej. ( TIK)
 5. Interpretacja i analiza wiersza.
 6. Zaprezentowanie przez uczennicę prezentacji multimedialnej pt. „ Kultura żydowska”. (TIK)
 7. Umożliwienie uczniom wysłuchania piosenki Antoniny Krzysztoń będącej interpretacją wiersza A. Słonimskiego. ( TIK)
 8. Podsumowanie zajęć, podanie zadania domowego: „ Holokaust był tragedią nie tylko Żydów, ale też Polaków i polskiej kultury. Uzasadnij tę tezę w krótkiej wypowiedzi.”
Skip to content