Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2020 – 2025

 ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

                        Jan Paweł II

Opinia pozytywna Rady Pedagogicznej: 08.09.2020r.

Opinia pozytywna Rady Rodziców: 10.09.2020r.

Opinia pozytywna Samorządu Uczniowskiego: 18.09.2020r.

MISJA SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie to miejsce:

 1. Kształcenia i wychowania uczniów w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności.
 2. Wychowywania uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, w szczególności nauk patrona naszej szkoły świętego Jana Pawła II, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
 3. Wpajania miłości do swojej Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, symboli narodowych, kultury, literatury i języka.
 4. Uświadomienia wychowankom, że pracują na swój rozwój i to, co teraz osiągną, uwarunkuje ich przyszłość oraz losy kraju, który jest ich Ojczyzną.
 5. Zapewnienia uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, moralnego i emocjonalnego przy przestrzeganiu poszanowania ich godności osobistej oraz wolności wyznania i światopoglądu.
 6. Kształtowania postawy przyszłego obywatela, kierującego się w życiu zasadami moralnymi, będącego wzorem kultury osobistej.
 7. Rozbudzania ciekawości uczniów tak, by mogli czerpać radość z uczenia się przez całe życie.
 8. Gdzie uczniowie mają możliwość realizować podstawę programową oraz dodatkowo uczestniczyć w kołach zainteresowań, programach unijnych.
 9. Promowania szkoły w środowisku lokalnym poprzez organizowanie apeli, uroczystości, konkursów i podejmowanie działania na rzecz środowiska lokalnego.
 10. Proponowania ciekawych form zagospodarowania wolnego czasu (turystyka, wolontariat – WOŚP, Góra Grosza itp.), udział w ciekawych przedsięwzięciach, projektach, akcjach proekologicznych, charytatywnych itp.

UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŁYNKOWIE:

 1. Sumiennie i rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne.
 2. Rozwija swoje zainteresowania, stara się poszerzać wiedzę i umiejętności.
 3. Stoi na straży chlubnych tradycji narodu polskiego.
 4. Szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur.
 5. Strzeże honoru szkoły – czci postać patrona szkoły, świętego Jana Pawła II.
 6. Stawia dobro innych ponad własne.
 7. Rozwija i stosuje zasady dobrych obyczajów.
 8. Preferuje zdrowy styl życia, wolny od nałogów.
 9. Cechuje go wysoka kultura osobista.

10.Jest społecznie aktywny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka.

 1. Okazuje szacunek dla odmiennych sądów i opinii.
 2. Przestrzega zasad moralnych i etycznych.

NAUCZYCIEL NASZEJ SZKOŁY:

 1. Poznaje osobowość, warunki życia i stan zdrowia uczniów, stymuluje ich rozwój psychofizyczny, poznaje i kształtuje uzdolnienia, zainteresowania oraz pozytywne cechy charakteru.
 2. Jest powiernikiem i doradcą ucznia.
 3. Uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego poszukiwania posługiwania się technologią informacyjną z zachowaniem bezpieczeństwa i kultury w sieci, wprowadza go w świat wiedzy.
 4. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz w celu rozwijania ich pasji, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, organizuje wyjazdy integracyjne. Włącza uczniów w działalność charytatywną.
 5. Zachęca uczniów do udziału w lokalnych, środowiskowych i międzynarodowych akcjach na rzecz potrzebujących.
 6. Uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy.
 7. Troszczy się o harmonijny rozwój uczniów.
 8. Doskonali się zawodowo, jest otwarty na innowacje.
 9. Uczy krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.
 10. Rozwija samodzielność, kreatywność, przedsiębiorczość i poczucia odpowiedzialności ucznia.
 11. Przygotowuje uczniów do dalszej nauki i funkcjonowania w życiu dorosłym.

RODZICE:

 1. Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.
 2. Wspomagają pracę dydaktyczno – wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach.
 3. Są zadowoleni z wyniku nauczania i realizacji zadań szkoły.
 4. Są zaangażowani w proces nauczania i wychowania uczniów.
 5. Chętnie, świadomie i z pełną odpowiedzialnością finansują koszty związane z realizacją programu poszczególnych klas (obejmującego zarówno wycieczki edukacyjne, krajoznawcze, uroczystości klasowe, szkolne i inne).

DYREKTOR:

 1. Wspiera działania, zgodnie współpracujących, organów szkoły:

– Rady Pedagogicznej,

– Rady Rodziców,

– Samorządu Uczniowskiego.

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY:

 1. Wierzy w siebie, potrafi się uczyć.
 2. Jest samodzielny i kreatywny.
 3. Jest przygotowany do życia we współczesnym świecie.
 4. Jest odpowiedzialny i zdyscyplinowany.
 5. Jest tolerancyjny.
 6. Szanuje prawo, jest uczciwy.
 7. Przejawia wysoką kulturę osobistą.
 8. Potrafi pracować w zespole.
 9. Szanuje symbole narodowe i Ojczyznę.
 10. Docenia piękno przyrody, dba o środowisko naturalne.
 11. Jest wrażliwy.
 12. Dba o zdrowie i jest aktywny fizycznie.
 13. Jest ciekawy świata.
 14. Nie boi się nowości.
 15. Docenia znaczenie nauki, postępu technologicznego i rozwoju cywilizacji.
 16. Szanuje siebie i innych.
 17. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne.
 18. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności oraz świadomie planuje swoją karierę zawodową.

 

PUNKTOWE ZASADY OCENY ZACHOWANIA UCZNIA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MŁYNKOWIE

Zasady ogólne

 1. Ocenę wystawia wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego – na koniec

I półrocza i na koniec roku szkolnego.

 1. Ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych przez całe półrocze.
 2. Uczeń zdobywa dodatnie punkty podejmując działania określone w § 3 jako zachowania pozytywne, a punkty ujemne, gdy prezentuje zachowania określone w § 3 jako zachowania negatywne.
 1. Uczniowi może zostać przyznana następująca ocena zachowania:
 2. wzorowa
 3. bardzo dobra
 4. dobra
 5. poprawna
 6. nieodpowiednia
 7. naganna
 8. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się zwracając szczególną uwagę na:
 9. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 10. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 11. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 12. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 13. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 14. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 15. okazywanie szacunku innym osobom.
 16. Najważniejszym kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w tabeli A i B. Ponadto na ocenę zachowania mają wpływ:
  1. samoocena ucznia,
  2. opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy, sformułowana w toku dyskusji,
  3. ocena nauczyciela wychowawcy.
 1. Każdy nauczyciel uczący w szkole lub prowadzący dodatkowe zajęcia ma prawo

i obowiązek wpisywania pozytywnych i negatywnych uwag oraz przyznawania punktów każdemu z uczniów.

 1. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, zgłaszają swoje uwagi odnośnie zachowania uczniów do wychowawcy lub innego nauczyciela.
 2. Zarówno dodatnie, jak i ujemne punkty są wpisywane przez uprawnione do e-dziennika Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy:
 1. datę,
 2. liczbę punktów,
 3. kod (np. A/9) i krótką informację, za co przyznano punkty,
 4. Wychowawca klasy ma obowiązek zliczania punktów uzyskanych przez ucznia co miesiąc i informowania go (w wyznaczonych terminach) oraz rodziców (na wywiadówkach) o ilości uzyskanych punktów.
 5. O każdorazowym przyznaniu punktów uczeń powinien zostać poinformowany przez wychowawcę lub innego nauczyciela.
 6. Zadaniem każdego wychowawcy jest powiadomienie rodziców w trakcie pierwszego zebrania oraz uczniów swojej klasy na lekcji wychowawczej o zasadach funkcjonowania Punktowych Zasad Oceniania Zachowania Ucznia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie.
 7. Na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej, wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia rodziców ucznia o przewidywanej ocenie zachowania.
 8. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.
 9. Ustala się następujące rodzaje kar (załącznik Regulamin przyznawania nagród i kar uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie)
 • upomnienie ustne wychowawcy klasy wraz z telefonicznym powiadomieniem rodziców otrzymuje uczeń, który uzbierał: -10pkt, -20pkt,      -40pkt, -50pkt, -70pkt.
 • pisemne powiadomienie rodziców przez dyrektora otrzymuje uczeń, który uzbierał -60pkt.
 • przeniesienie ucznia do równoległej klasy tej szkoły następuje, kiedy uczeń uzbierał -80pkt.
 1. Ustalona ocena zachowania jest oceną ostateczną.
 2. Jeżeli ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa uczeń wraz z rodzicami ma prawo odwołać się od wystawionej przez wychowawcę oceny, co reguluje tryb odwoławczy.

Tryb odwoławczy

 1. Uczeń może odwołać się od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (poprawnej, dobrej, bardzo dobrej), jeżeli w ciągu 2 dni od dnia uzyskania informacji o wystawionej ocenie zachowania złoży dyrektorowi szkoły w formie pisemnej zastrzeżenia do trybu wystawionej oceny zachowania.
 2. Decyzję o podwyższeniu oceny zachowania podejmuje Rada Pedagogiczna w wyniku głosowania zwykłą większością głosów.

Zasady przyznawania punktów  zachowania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie

A. ZACHOWANIA POZYTYWNE
Lp Zachowanie ucznia Ilość punktów Częstotliwość

Oceniania

1. Obszary podlegające ocenie przez wychowawcę  i samoocenie ucznia: raz na koniec półrocza
a)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia, max +5
b)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, max +5
c)    dbałość o honor i tradycje szkoły, max +5
d)    dbałość o piękno mowy ojczystej, max +5
e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, max +5
f)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, max +5
g)    okazywanie szacunku innym osobom. max +5
2. 100% frekwencja na zajęciach dydaktycznych. + 10 raz na koniec półrocza
3. Aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych, działalność w organizacjach szkolnych. max +10 raz na koniec półrocza
4. Okolicznościowe reprezentowanie szkoły poza jej murami:

·      Dzień Papieski,

·      Uroczystości środowiskowe,

·      inne

 max +10 każdorazowo
5. Pełnienie funkcji w poczcie sztandarowym. +30 raz na koniec półrocza
6. Kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, prezentowanie zachowań godnych naśladowania. max +10 każdorazowo
7. Współorganizowanie i udział w uroczystościach

i innych imprezach szkolnych (apele, festyn itp.)

max +10 każdorazowo
8. Pomoc kolegom w nauce. max + 10 raz na koniec półrocza
9. Udział w szkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych:
– udział
– wyróżnienie- zajęcie I, II, III miejsca .
 

 

+2

+5

+15/+12/+10

każdorazowo

 

10. Udział w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych:
– udział
– zajęcie I, II, III miejsca lub inne wyróżnienie na etapie gminnym lub rejonowym,- finaliści na etapie wojewódzkim lub wyższym
– laureaci konkursów przedmiotowych oraz zajęcie I, II, III miejsca na etapie wojewódzkim lub wyższym.Uwaga: punkty przyznaje się na ostatnim etapie, w którym uczeń bierze udział.
 

 

 

od +5do +15

+20/+15/ +10

 

 

+30

+50

 

 

 

każdorazowo

(nie więcej niż 50 pkt)

Uwaga: wpisu dokonuje nauczyciel prowadzący

11. Praca na rzecz  szkoły i społeczności lokalnej (wolontariat, WOŚP, Caritas, Góra Grosza itp.).  

 

max +10

 

każdorazowo
13. Właściwe reagowanie na niepożądane zachowania. +5 każdorazowo
14. Pochwała wychowawcy klasy:

·      przygotowanie gazetki klasowej i szkolnej,

·      zaangażowanie w przygotowanie konkursów szkolnych i międzyklasowych,

·      pomoc przy wykonaniu dekoracji okolicznościowych,

·      przygotowanie materiałów na stronę internetową szkoły.

max +5 każdorazowo
15. Zbieranie surowców wtórnych np.

·      nakrętek (300 sztuk)

·      baterii (50 sztuk) i itp.

 

+5

+5

max dwa razy

w każdym półroczu

16. Pomoc nauczycielowi max +5 każdorazowo
17. Inne pozytywne zachowania i postawy uczniów nie wymienione powyżej. +2 każdorazowo

 

B. ZACHOWANIA NEGATYWNE
Lp Zachowanie ucznia Ilość punktów Częstotliwość

Oceniania

1.    1 Przeszkadzanie na lekcji. – 5 każdorazowo
2.    . Jedzenie i picie na lekcji, żucie gumy. – 5 każdorazowo
3.    . Nieuzasadnione spóźnienie na lekcje. -2 każdorazowo
4.    . Niewłaściwe wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego. max-5 każdorazowo
Nieprzestrzeganie i niewykonywanie zarządzeń oraz poleceń dyrektora i nauczycieli. – 10 każdorazowo
Używanie wulgarnego słownictwa. – 5 każdorazowo
Nieestetyczny wygląd:

·      farbowanie włosów,

·      makijaż,

·      niestosowny ubiór,

·      malowanie paznokci,

·      noszenie niewłaściwej biżuterii/w tym body piercing/

-5 każdorazowo
Brak odpowiedniego stroju na uroczystościach szkolnych (apele, akademie, egzaminy). – 5 każdorazowo
Samowolne wychodzenie poza teren szkoły

w czasie przerw lub lekcji, oraz samowolne oddalanie się od grupy w czasie zorganizowanego wyjścia.

– 10 każdorazowo
Nieobecność nieusprawiedliwiona, wagary -5 za każdą godzinę lekcyjną
Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań. – 10 każdorazowo
Kłamstwa, oszustwa. od – 5 do -15 każdorazowo
Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli, innych pracowników szkoły, w trakcie odjazdów (niewłaściwe komentarze, gesty, niewłaściwa postawa ciała w kontaktach międzyludzkich, wydawanie –w różnych sytuacjach – niewłaściwych, obraźliwych odgłosów). max- 10 każdorazowo
Okłamanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły. – 10 każdorazowo
Fałszowanie dokumentów, usprawiedliwień, podpisu nauczyciela i rodziców oraz niszczenie dokumentów. -10 każdorazowo
Uczestniczenie w sytuacjach lub stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu

i bezpieczeństwu, zastraszanie, naśmiewanie się, szydzenie, obmawianie, przemoc psychiczna

i fizyczna, agresja w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły/również bierny udział/.

– 20 każdorazowo
Przynoszenie złej sławy szkole nagannym zachowaniem na jej terenie i poza nią. – 10 każdorazowo
Umyślne niszczenie mienia szkoły, zabrudzenie np. niszczenie stolików lekcyjnych, krzeseł, wieszaków, pisanie po ścianach, ławkach,

w toaletach itp.

– 20 każdorazowo
Umyślne zniszczenie cudzej  lub własnej własności. – 20 każdorazowo
Posiadanie i palenie papierosów /również za towarzyszenie palącemu/ – 20 każdorazowo
Bójki uczniowskie /również bierny udział

w bójkach/

– 20 każdorazowo
Niezwrócenie książek do biblioteki szkolnej. -10 za każdą książkę 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego
Używanie telefonów komórkowych, sprzętu grającego i nagrywającego w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych oraz w trakcie rozwozów szkolnych. – 20 każdorazowo
Za niezrealizowanie projektu edukacyjnego. – 30 raz w całym cyklu kształcenia
Przejawy zachowań nieakceptowanych społecznie, które naruszają wolność człowieka

i jego dobra osobiste: nagrywanie filmów, publikowanie na stronach www – bez zgody zainteresowanego – zdjęć, filmów; szkalowanie, oczernianie, wyzywanie (maile, listy, sms-y, podburzanie do negatywnych zachowań); stosowanie różnych form cyberprzemocy

– 50 każdorazowo
Kradzieże, przywłaszczanie, wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie itp -50 każdorazowo
Posiadanie, handel, używanie, zachęcanie, prowokowanie do użycia środków odurzających,

alkoholu, dopalaczy i  innych

– 100 każdorazowo
Posiadanie, używanie niebezpiecznych narzędzie lub środków pirotechnicznych, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i wyjazdów zorganizowanych. – 50 każdorazowo

 

Szczegółowa punktacja ocen zachowania

 1. Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 100 punktów, co jest równowartością poprawnej oceny zachowania. W ciągu danego półrocza swoim zachowaniem, uczeń przyczynia się do zwiększenia lub zmniejszenia liczby punktów, a tym samym uzyskania odpowiedniej oceny zachowania.

 

 

I tak:

210 i więcej (wzorowa)

180 – 209 (bardzo dobra)

150 – 179 (dobra)

100 – 149 (poprawna)

0 – 99 (nieodpowiednia)

punkty ujemne (naganna)

 1. Uczeń, który otrzyma -20pkt, nie może otrzymać wzorowej oceny zachowania, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza.

 

 1. Uczeń, który otrzyma -30pkt, nie może otrzymać bardzo dobrej oceny zachowania, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza.

 

 1. Uczeń, który otrzyma -50pkt, nie może otrzymać dobrej oceny zachowania, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza.

 

 1. Uczeń, który otrzyma -60pkt, nie może otrzymać poprawnej oceny zachowania, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza.

 

 1. Uczeń, który otrzyma -80pkt, nie może otrzymać nieodpowiedniej oceny zachowania, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza.

 

 1. Pod koniec I półrocza punkty sumuje się, a otrzymaną liczbę nauczyciel –wychowawca zamienia na odpowiednią ocenę zachowania. Z początkiem kolejnego półrocza uczeń otrzymuje znowu 100 punktów. Pod koniec II półrocza zliczone zostają punkty za zachowanie w II półroczu. Aby wystawić ocenę końcoworoczną zachowania należy dodać punkty z I oraz II półrocza, następnie podzielić otrzymaną sumę przez liczbę 2. Otrzymaną liczbę zamieniamy zgodnie z tabelką na odpowiednią ocenę zachowania.

Postanowienia końcowe

 1. Punktowe Zasady Oceniania Zachowania Ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie są do ogólnego wglądu nauczycieli, uczniów i ich rodziców na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej i pokoju nauczycielskim.

 

 1. Wszelkie zmiany w Punktowych Zasadach Oceniania Zachowania Ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie muszą zostać zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej.

 

Skip to content