Telefon +67 255 17 22 szkola@spmlynkowo.pl

 Rok szkolny 2018/2019

Lp

Miesiąc

Tematyka spotkań

Planowany termin

Planowany czas trwania

1.

wrzesień

Ogólnoszkolne zebranie rodziców:

1.   Powitanie.

2.   Prezentacja kadry pedagogicznej.

3.   Przedstawienie porządku
spotkania.

4.   Prezentacja oferty
ubezpieczeniowej wybranej przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 31.08.2018r. na rok szkolny 2018/2019.

5.   Opłaty na fundusz Rady
Rodziców i terminy płatności w roku szkolnym 2018/2019.

6.   Inne opłaty w szkole (herbata,
ksero).

7. Koncepcja pracy szkoły i program wychowawczo-profilaktyczny do konsultacji.

8.   Organizacja roku szkolnego (kalendarz,
roczny plan pracy szkoły, roczny plan działań profilaktyczno – wychowawczych).

9.   Plan nadzoru pedagogicznego.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Krótkie spotkania z wychowawcami klas, wybór klasowych Rad
Rodziców i reprezentanta do Rady Rodziców Szkoły.

12.   Wybór Rady Rodziców i jej przewodniczącego na rok szkolny 2018/2019.

11.09.2018 

 

ok. 2
godz.

2.

październik

Klasa IV ab:

1. Pogadanka dla  rodziców: „Jak pomagać dziecku w nauce?”

2. Podstawowe dokumenty regulujące pracę szkoły.

3. Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów.

Klasa VII a:

1.  Pogadanka dla  rodziców: „Jak budować pozytywne relacje ze swoim dzieckiem?”.

2.  Podstawowe dokumenty regulujące pracę szkoły.

3. Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów.

Klasa VIII a:

1.  Pogadanka dla rodziców: „Gry komputerowe – szansa czy zagrożenie?”

2.          Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów.

Klasa III ab:

1. Pogadanka dla  rodziców:Sztuka motywacji i pozytywnego myślenia”.

2.Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów.

22.10.2018 poniedziałek

 

ok.
1,5 godz.

3.

grudzień

1.  Dzień Wigilijny w szkole – wspólne spotkanie uczniów z wychowawcą i Radą Rodziców.

21.12.2018
piątek

ok. 3 godz.

4.

styczeń

Klasa IV ab:

1. Pogadanka dla rodziców: „Czas wolny mojego dziecka.”

2. Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (nauczanie, zachowanie i inne sprawy wychowawcze).

Klasa VII a:

1. Pogadanka dla rodziców: „Zachowania agresywne, przeciwdziałanie agresji.”

2. Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (nauczanie, zachowanie i inne sprawy wychowawcze).

Klasa VIII a:

1. Pogadanka dla rodziców:Jak być konsekwentnym wobec dziecka?”

2. Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (nauczanie,  zachowanie i inne sprawy wychowawcze).

Klasa III ab:

1. Pogadanka dla rodziców: Jak pomóc dziecku wybrać dobrą szkołę średnią?”

2. Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (nauczanie, zachowanie i inne sprawy wychowawcze, procedury
egzaminacyjne).

31.01.2019
czwartek

 

ok.
1,5 godz.

5.

kwiecień  

Klasa IV ab:

1.     Omówienie bieżących spraw: zachowanie uczniów,
postępy w nauce i inne.

Klasa VII a:  

1.   Omówienie bieżących spraw: zachowanie uczniów,
postępy w nauce i inne.

2.   Omówienie wstępnych wyników egzaminu próbnego
klas siódmych.

Klasa VIII a:  

1.Omówienie bieżących spraw: zachowanie uczniówpostępy w nauce i inne.

2.   Przypomnienie procedur egzaminacyjnych.

Klasa III ab:

1.   Omówienie bieżących spraw: zachowanie uczniów,
postępy w nauce i inne.

2.   Przypomnienie procedur egzaminacyjnych.

13.03.2019
środa

 

ok.
1,5 godz.

6.

czerwiec

Rodzice uczniów klas VI Szkoły Podstawowej

im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie.

1.Czerwcowe spotkanie z nową szkołą – organizacja pracy Szkoły, programy nauczania, podręczniki, kadra.

2. Ankieta – oczekiwania rodzica wobec Szkoły

04.06.2019 

wtorek

godz.

16.00

ok.
1,5 godz.

7

czerwiec

Rodzice uczniów klas I Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Młynkowie w roku szkolnym 2019/2020

1. Czerwcowe spotkanie z nową szkołą – organizacja pracy Szkoły, programy nauczania, podręczniki, kadra.

2. Ankieta – oczekiwania rodzica wobec Szkoły.

11.06.2019

wtorek

godz.

16.00

 ok.          1,5 godz.