Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Zgodnie z Art 83 ust 4 ustawy Prawo oświatowe rady rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.

&1

 

Siedziba Rady Rodziców znajduję się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie.

&2

 

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego zebrania nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego.

Rozdział II

 

Cele i zadania Rady

 

&3

 

 1. Podstawowym cele Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły
  poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikający z przepisów oświatowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu oraz wspierania Dyrektora, nauczycieli i innych organów
  Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.

 2. Radarealizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. pobudzanie
  aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na
  rzecz rozwoju Szkoły,

 2. zapewnienie
  rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie
  i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły,
  organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny
  stanowisk i opinii w sprawach związanych z
  działalnością Szkoły,

 3. formułowanie
  opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz
  Statutu,

 4. finansowane
  i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,

 5. wspieranie
  działalności
  samorządu uczniowskiego,

 6. organizowanie
  współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu
  podniesienia jakości jej pracy.

Rozdział III

 

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

 

&4

 1. Podstawowym
  ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły jest zebranie klasowe.

 2. Zebranie
  klasowe wybiera spośród siebie, w tajnych wyborach,
  z nieograniczonej liczby kandydatów Radę oddziałową,
  składającą się z co najmniej 3 osób.

 3. Kandydatów
  do Rady oddziałowej zgłaszają rodzice uczestniczący

  w
  zebraniu klasowym
  .

 4. W
  skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad oddziałowych,
  wskazanym przez Zebranie Klasowe.

 5. Rada
  Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym wybiera w
  głosowaniu jawnym Przewodniczącego Rady Rodziców, oraz:

 1. dwóch
  zastępców przewodniczącego jednego dla Młynkowa, drugiego dla
  Tarnówka,

 2. skarbnika,

 3. protokolanta,

 4. czteroosobową
  Komisję Rewizyjną

 1. W
  skład Komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić: przewodniczący Rady,

jego
zastępcy oraz skarbnik Rady.

&5

Członkostwo w Radzie Rodziców lub Radzie oddziałowej wygasa
w przypadku:

 1. Ukończenia
  szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31
  sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę.

 2. W
  związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem
  miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło.

 3. Zrzeczenie
  si
  ę
  członkostwa.

 4. Śmierci.

 5. Odwołania
  członka przez podjęcie uchwały przez Radę Rodziców
  .

 6. Wygaśnięcie
  członkostwa w przypadkach określonych w punktach 1) do 4)
  stwierdza Rada Rodziców.

& 6

 1. Rada
  działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie
  z ich kompetencjami.

 2. Zebrania
  zwyczajne Rady odbywają się co najmniej dwa razy

  w
  roku szkolnym.

 3. Zebranie
  Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek
  członków Rady oraz na wniosek Dyrektora, z tym, że pierwsze
  zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż
  do końca września każdego roku.

 4. O
  terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się
  członków Rady w sposób określony przez każdego członka Rady

 5. Zebrania
  Rady są protokołowane.

 6. W
  zebraniu Rady mogą brać udział: Dyrektor i zaproszone osoby.

Rozdział IV

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów
wewnętrznych
& 7

Kompetencje
Rady określają zapisy ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta
Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do
tych ustaw. Rada jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół
rodziców uczniów Szkoły.

Do
kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. Występowanie
  we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz
  pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i
  organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 2. Uchwalanie
  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo –
  profilaktycznego Szkoły.

 3. Opiniowanie
  projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora.

 4. Opiniowanie
  dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez
  nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego,
  mianowanego i dyplomowanego.

 5. Występowanie
  z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły.

 6. Zatwierdzanie
  rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania
  przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii
  w tej sprawie.

 7. Uchwalanie
  propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.

&8

 1. Rada,
  Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania
  i podejmowane podczas zebrań czynności w
  formie protokołu.

 2. Protokół,
  zatwierdzany przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje
  osoba protokołująca i Przewodniczący.

 3. Uchwały
  Rady i Prezydium podpisuje osoba protokołująca
  i Przewodniczący.

 4. Rada
  raz w roku składa ogółowi rodziców szkoły pisemne sprawozdanie
  ze swojej działalności.

Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy
Rady & 9

1.Źródłem
funduszy Rady są:

 1. dobrowolne
  składki rodziców Szkoły,

 2. darowizny
  od osób fizycznych oraz osób prawnych,

 3. dotacje,

 4. dochody
  z innych źródeł,

Fundusze,
o których mowa w pkt. a, b, c mogą być wydatkowane na wspieranie
celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole
pomocy materialnej w zakresie realizacji programu
wychowawczego-profilaktycznego oraz rocznego planu pracy szkoły i
konkursów..

2.
Pisemne
wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

 1. Dyrektor

 2. Rada
  Pedagogiczna

 3. Wychowawcy
  klas

 4. Rady
  Oddziałowe

 5. Samorząd
  Uczniowski

3.
Dokumenty
dowodów wpłat na Radę Rodziców przechowywane w archiwum szkolnym
2 lata.

4.
Rada
Rodziców posiada rachunek bankowy.

5. Środkami
zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada Rodziców poprzez dwie
upoważnione osoby: Przewodniczącego Rady Rodziców i Dyrektora
szkoły.

Rozdział VI
Przepisy końcowe
& 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2019r.

& 11

Rada
posługuje się pieczątką o treści

,,Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie”

Skip to content