Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie


REGULAMIN KORZYSTANIA
Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I/LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŁYNKOWIE

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych” zwany dalej „regulaminem”, reguluje zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników i/lub materiałów edukacyjnych oraz postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych.
 2. Każdy uczeń ma obowiązek zaznajomić się z regulaminem.
 3. Każdy wypożyczony podręcznik i/lub materiał edukacyjny podlega rejestracji ale nie wlicza się go do statystyki czytelnictwa.
 4. Biblioteka szkolna nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i/lub materiały edukacyjne, mające postać papierową i/lub elektroniczną.
 5. Dołączona do podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem i/lub materiałem edukacyjnym.
 6. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki i wpisane do oddzielnej księgi inwentaryzowania księgozbioru.
 7. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.
 8. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne są przez bibliotekarza zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez nałożenie na każdy egzemplarz folii ochronnej, celem zapewnienia wieloletniego użytkowania.
 9. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
 10. Do wypożyczenia podręczników i/lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
 11. Podręczniki i/lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres trwania danego roku szkolnego, termin ich zwrotu mija 7 dni roboczych przed zakończeniem roku szkolnego.
 12. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
 13. Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać rodziców/prawnych opiekunów z niniejszym regulaminem na pierwszym zebraniu we wrześniu danego roku szkolnego, a rodzice/prawi opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zapisów w nim zawartych.
 14. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić wszystkie wypożyczone podręczniki i/lub materiały edukacyjne najpóźniej dwa dni przed terminem opuszczenia szkoły.
 15. Przez cały okres użytkowania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
 16. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 17. Całkowicie zabrania się dokonywania jakichkolwiek trwałych wpisów i notatek w podręcznikach i/lub materiałach edukacyjnych. Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.
 18. Nie dopuszcza się używania ołówka i/lub zaginania kartek w celu zaznaczenia np. pracy domowej w podręcznikach i/lub materiałach edukacyjnych. Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.
 19. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń ma obowiązek uporządkować podręczniki i/lub materiały edukacyjne tj. podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza uległa zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki i/lub materiały edukacyjne wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.). Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.
 20. Przez uszkodzenie podręcznika i/lub materiału edukacyjnego rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zagniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystanie.
 21. Uczeń, który doprowadził do uszkodzenia podręcznika i/lub materiału edukacyjnego jest zobowiązany do jego naprawy na żądanie bibliotekarza lub innego nauczyciela, który uszkodzenie zauważy.
 22. Przez zniszczenie podręcznika i/lub materiału edukacyjnego rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika i/lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 23. Uczeń ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 24. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub braku zwrotu podręcznika i/lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców/prawnych opiekunów ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika i/lub materiału edukacyjnego, zgodnie z art. 22ak ust. 3 pkt. 2 o systemie oświaty. Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.
 25. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia podręcznika i/lub materiału edukacyjnego w ciągu roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztu zakupu podręcznika i/lub materiału edukacyjnego. Tylko po spełnieniu powyższego warunku uczeń może otrzymać tymczasowo egzemplarz zapasowy, jeśli szkoła taki posiada.
 26. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły.
 27. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych i barku zapłaty za niezwrócone podręczniki i/lub materiały edukacyjne wychowawca może przyznać odpowiednią ilość punktów zgodnie z obowiązującymi Punktowymi Zasadami Oceniania Zachowania ucznia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie. Wyjątek stanowią zeszyty ćwiczeń.
 28. Bibliotekarz zobowiązany jest ująć realizację z wypożyczania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych w danym roku szkolnym w sprawozdaniu rocznym z realizacji pracy biblioteki i stanu czytelnictwa.
 29. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do stosowania się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
 30. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom, rodzicom i nauczycielom niniejszego regulaminu na każde ich życzenie.
 31. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
Skip to content