Telefon +67 255 17 22 szkola@spmlynkowo.pl

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie, Młynkowo 109, 64-710 Połajewo,
  2. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod.oswiata.polajewo@gmail.com,
  3. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane i przechowywane w celu realizacji obowiązku szkolnego Państwa dziecka, na podstawie ustaw: o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej oraz prawo oświatowe, przez okres realizacji obowiązku szkolnego oraz po jego zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym w informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych,
  5. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody,
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie obowiązku szkolnego jest wymogiem ustawowym, natomiast w zakresie danych dodatkowych, treść ewentualnej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane, konsekwencją niepodania danych uzupełniających może być utrudniony kontakt z Panią/Panem,
  8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
  9. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych,        w tym profilowania.
                                                                                                                                                                              Dyrektor Szkoły
Roma Bryske