Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie, Młynkowo 109, 64-710 Połajewo.

   

   

 2. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod.oswiata.polajewo@gmail.com.

   

   

 3. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane i przechowywane w celu realizacji obowiązku szkolnego Państwa dziecka, na podstawie ustaw: o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej oraz prawo oświatowe, przez okres realizacji obowiązku szkolnego oraz po jego zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym w informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

 5. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia
  sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej
  przez Pani/Pana zgody.

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie obowiązku szkolnego jest wymogiem ustawowym, natomiast w zakresie danych dodatkowych, treść ewentualnej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane, konsekwencją niepodania danych uzupełniających może być utrudniony kontakt z Panią/Panem.

 8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

 9. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

Dyrektor szkoły
mgr Magdalena Rembacz

Skip to content