Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

działającego

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 2

 1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

    a) na szczeblu klas – samorządy klasowe,

    b) na szczeblu szkoły – zarząd Samorządu Uczniowskiego.

 1. Zarząd składa się z następujących funkcji:

 1. przewodniczącego samorządu,

 2. wiceprzewodniczącego,

 3. skarbnika,

 4. członków zarządu.

III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

§ 3

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
  i stawianymi wymaganiami,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

 4. prawo organizowania działalności kulturalno – oświatowej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

 5. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 6. podejmowanie działań z zakresu wolontariatu w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

IV. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego

§ 4

 1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu.

 2. Wybory poprzedza prezentacja kandydatów do organu samorządu.

 3. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.

 4. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.

 5. Spośród uczniów, którzy uzyskali największą liczbę głosów formułuje się zarząd.

 6. Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika.

 7. Kadencja zarządu trwa rok.

V. Kompetencje władz Zarządu

§ 5

 1. Przewodniczący zarządu organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem zarządu na zewnątrz.

 2. Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

 3. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem zarządu.

VI. Prawa i obowiązki członków Zarządu

§ 6

 1. Członkowie zarządu mają prawo do:

 1. wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat,

 2. głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez zarząd,

 1. Członkowie zarządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach zarządu.

VII. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§ 7

 1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.

 2. Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego.

 3. Pomaga w planowaniu i realizacji działań samorządu.

 4. Pośredniczy pomiędzy uczniami i nauczycielami.

 5. Wraz z zarządem Samorządu Uczniowskiego prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Wszystkie decyzje zarządu podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.

 2. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŁYNKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Termin Realizacji Zadania do wykonania
Wrzesień

1.    Wybór nowego Samorządu Uczniowskiego.

2.    Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024.

3.    Zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny 2023/2024.

4.    Organizacja dyżurów szkolnych.

5.    Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numer”.

6.    Złożenie życzeń z okazji Dnia Chłopaka.

Październik

1.    Przygotowanie gazetek tematycznych (miesiąc październik, DEN).

2.    Dzień Edukacji Narodowej.

3.    „Nie umiera ten, kto trwa w naszych sercach i pamięci naszej…” – odwiedzenie cmentarzy i zapalenie zniczy na grobach pracowników szkoły.

Listopad

1.    Przygotowanie gazetek tematycznych (miesiąc listopad, Święto Niepodległości).

2.    Udział SU w obchodach Dnia Niepodległości.

Grudzień

1.    Dzień na czerwono – Mikołajki szkolne.

2.    Wykonanie gazetek okolicznościowych (miesiąc grudzień, Święta Bożego Narodzenia).

3.    Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”.

4.    Organizacja międzyklasowego konkursu na zaśpiewanie kolędy lub pastorałki.

Styczeń

1.    Udział w akcji WOŚP.

2.    Wykonanie gazetki okolicznościowej (miesiąc styczeń).

3.    Podsumowanie pracy Samorządu w pierwszym półroczu.

Luty 1.    Wykonanie gazetki okolicznościowej (miesiąc luty, Bezpieczne ferie).
Marzec

1.    Wykonanie gazetki okolicznościowej (miesiąc marzec).

2.    Złożenie życzeń z okazji Dnia Kobiet.

3.    Dzień Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Osób    z zespołem Downa.

4.    Pierwszy dzień wiosny.

Kwiecień

1.    Przygotowanie gazetki okolicznościowej (miesiąc kwiecień).

2.    Szkoła na niebiesko – Światowy Dzień Autyzmu.

Maj 1.    Przygotowanie gazetki okolicznościowej – Konstytucja 3 maja, Dzień Matki.
Czerwiec

1.    Wykonanie gazetki okolicznościowej – Dzień Dziecka, Wakacje.

2.    Podsumowanie Pracy Samorządu Szkolnego w bieżącym roku szkolnym.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MŁYNKOWIE

rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący:

Stanisław Maksymilian Pankowski

Z-ca przewodniczącego: 

Kacper Skrzypek

Skarbnik:

Julia Dukat

Członkowie SU:

Weronika Gryzińska

Anastazja Kaźmierczak

Adam Stachowiak

Opiekunowie SU: p. Karolina Mrozińska, p. Sylwia Rychlik

Rzecznik Praw Dziecka: p. Elżbieta Dybek

 


ROK SZKOLNY
2022/2023

ROK SZKOLNY
2021/2022

 


Już w przyszłym tygodniu rusza w naszej szkole ogólnopolska akcja Góra Grosza organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Przekazane grosze to realna pomoc dla tysiąca dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu. Wspomóc akcję w naszej szkole będzie można w dniach od 6 do 30 listopada 2021 r. Każda drobna moneta może pomóc. Liczymy na Wasze wsparcie!

Koordynator akcji
Samorząd Uczniowski

Rok szkolny
2020/2021

WALENTYNKOWA POCZTA ONLINE

14 lutego to wyjątkowy dzień dla wielu osób. Jest to czas okazywania sobie życzliwości, przyjaźni i sympatii. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie także pamiętali o walentynkach. Z tej właśnie okazji Samorząd Uczniowski zorganizował Pocztę walentynkową. W tym roku poczta przyjęła formę życzeń i pozdrowień przesyłanych drogą elektroniczną. Dziękujemy za wszystkie nadesłane kartki. 

ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Drzewa. Święto to przypada na dzień 10 października. Ze względu na obecną sytuację panującą w kraju, zajęcia odbyły się on-line. Podobnie jak w ubiegłym roku, na spotkanie został zaproszony pan Mateusz Prymas. Głównym celem spotkania z panem sadownikiem, było zwrócenie uwagi na wzrost świadomości ekologicznej wśród uczniów, propagowanie idei sadzenia oraz pielęgnacji drzew w naszym otoczeniu oraz kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej. Gospodarstwo Sadownicze Prymas przekazało dla dzieci kosz smakowitych jabłek wraz ze słodkościami, oraz drzewko jabłoniowe do posadzenia.
Uczniowie naszej szkoły są EKO, bo wiedzą, że sadzenie drzew jest jednym z najbardziej skutecznych i prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

DZIEŃ CHŁOPAKA

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020

22 września 2020 roku, w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Nasi uczniowie mogli w sposób tajny, indywidualny zagłosować na wybranego kandydata. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Takie przedsięwzięcie w szkole uczy demokratycznych wyborów i postaw godnych dalszego naśladowania. Po przeliczeniu wszystkich głosów reprezentantami Samorządu Uczniowskiego zostali:

Przewodnicząca: Olga Anna Begier kl. VIIIa

Z-ca przewodniczącej: Julia Begier kl. VIIIa

Skarbnik: Piotr Mirosław Łusiewicz kl. VIIIa

Członkowie SU: Sandra Weronika Wahl kl. VIIIa, Kamil Konieczny kl. VIIIa , Jagoda Wieczorek kl. VIIa, Oliwia Włodarek kl. VIa, Franciszek Rajek kl. VIa, Magdalena Kapral kl. IVa.

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Oliwia Surma kl. VI a, Jakub Sochalski kl. VI b oraz Kinga Furman kl. VII a.

Podczas wyborów wybrano Rzecznika Praw Uczniów, którym została pani Sylwia Rychlik.

Gratulujemy wygranym i wszystkim kandydatom, którzy startowali w wyborach do Samorządu Uczniowskiego.

Życzymy Wam owocnej prac w roku szkolnym 2020/2021!

A Was kochani uczniowie zachęcamy do aktywnego zaangażowania się w pracę na rzecz naszego Samorządu Uczniowskiego!

Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunami panią Karoliną Mrozińską oraz panią Sylwią Rychlik

 

SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie,

wakacje właśnie dobiegły końca i rozpoczął się nowy rok szkolny. Mam nadzieję, że będzie on pełen przyjaznych, wspaniałych kontaktów z kolegami i koleżankami, ale również owocnej pracy pod okiem nauczycieli. Liczę na to, że ten rok choć pełen wyzwań, przyniesie Wam mnóstwo satysfakcji i będzie nowym początkiem fascynującej przygody, jaką jest dorastanie, i zdobywanie wiedzy.

Wierzę, że szkoła może być Waszym drugim domem, w którym kształtować się będą Wasze charaktery, wiedza i nowe umiejętności. Nasza szkoła to także miejsce, gdzie bardzo poważnie traktuje się prawa człowieka, a także prawa dziecka i prawa ucznia. Życzę Wam, abyście czuli, że Wasze prawa są zawsze przestrzegane. Jako Rzecznik Praw Ucznia jestem do Waszej dyspozycji w sytuacjach, w których będziecie szukać pomocy i wsparcia, gdy będziecie czuć, że Wasze prawa nie są respektowane. Dołożę wszelkich starań, aby znaleźć kompromis i rozwiązanie Waszych problemów. Pamiętajcie,  że atmosfera w szkole w dużej mierze  zależy również od Was, a oprócz praw macie także obowiązki. Dobrze i twórczo wykorzystajmy wspólnie  każdy dzień w szkole!

 

Serdecznie pozdrawiam
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
Elżbieta Dybek

KONKURS NA HASŁO PROMUJĄCE SKRZYNKĘ PYTAŃ

15 grudnia 2021 r., został rozstrzygnięty Konkurs na hasło promujące SKRZYNKĘ PYTAŃ. Oddano 79 głosów, w czym 2 były nieważne. Klasa VII a, zagłosowała zdalnie, pozostali uczniowie klas IV – VIII głosowali w szkole. Hasło z największą ilością głosów bo aż, 32 to: ,, GDY CIĘ PYTANIE JAKIEŚ NURTUJE DO SKRZYNKI SZYBKO LIŚCIK WĘDRUJE".

Gratulujemy !

Logo Rzecznika Praw Ucznia

15 listopada 2020 roku, równo o godzinie 15.00, zakończył się Szkolny Konkurs Plastyczny na Logo Rzecznika Praw Ucznia. Mimo trudnej sytuacji w kraju, uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością w tworzeniu swoich prac, w zaciszu domowym. Łączna liczba prac, które wpłynęły na konkurs to 14 egzemplarzy.

Wszystkim, którzy brali udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym na Logo Rzecznika Praw Ucznia naszej szkoły, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jury w składzie pani Barbara Kryger, pani Joanna Kiedrowska oraz pani Eliza Konieczna, dokonały analizy prac i wyłoniły zwycięzcę. Znakiem graficznym nowego Rzecznika Praw Ucznia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie, będzie logo wykonane przez Kamila Koniecznego ucznia klasy VIII a.

Skip to content