Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Regulamin gminnego konkursu

„Pocztówka z Gminy Połajewo”

Konkurs dla klas I-VIII szkoły podstawowej

Patronat Konkursu:
Stanisław Pochyluk – Wójt Gminy Połajewo
Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie
 1. Organizator :
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie
 1. Cel konkursu:
 1. Popularyzacja wiedzy o Gminie Połajewo.
 2. Odkrywanie bogactwa kulturowego i piękna poszczególnych miejscowości
 3. Rozwijanie twórczości, kreatywności i wyobraźni uczniów.
 4. Rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości
 • Uczestnicy:
  Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I -VIII:
  Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie,
  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie,
  Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie.
 1. Warunki uczestnictwa:
 1. Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać projekt pocztówki zawierającej elementy związane z Gminą Połajewo, krajobrazem, zabytkami, ciekawymi miejscami, przyrodą i innymi ukazującymi piękno i unikatowość Gminy Połajewo.
 1. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 projekt. Wykonane prace muszą być pracami indywidualnymi, oryginalnymi, wykonanymi samodzielnie.
 2. Technika prac: malarstwo, rysunek, kolaż zdjęć.
 3. Format prac:
 4. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
 • klasy I-III,
 • klasy IV-VI,
 • klasy VII-VIII.
  1. Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • zgodność pracy z tematem,
 • oryginalność i niebanalność,
 • samodzielność wykonania,
 • ogólna estetyka
  1. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:
   • imię i nazwisko autora, klasa
   • adres zamieszkania, telefon lub adres e-mail
   • nazwę szkoły
  2. Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą
  3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji oraz zgody na przetwarzanie danych.
 1. Termin i miejsce nadsyłania prac:
Szkoła powinna zgłosić chęć udziału ucznia w konkursie według załączonego wzoru (karta zgłoszeniowa) do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie do 29 listopada 2019 r.
Prace należy dostarczyć do 18 grudnia 2019 r. w formie papierowej do siedziby Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie
Młynkowo 109
64-710 Połajewo
 1. Finał konkursu i nagrody
          Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 19 stycznia 2020 roku podczas XX Międzynarodowego Spotkania Kolędników „Do szopy, hej pasterze – dudziarze!” w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie.
 • Uwagi dodatkowe:
 • prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone, nie będą brane pod uwagę,
 • prace przechodzą na własność organizatora,
 • rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
 • Kontakt i ew. pytania:
Miłosława Nowicka, e-mail: miloslawanowicka@gmail.com
Elżbieta Zdaniuk, e-mail: ezdaniuk@gmail.com
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie,
Młynkowo 109
64-710 Połajewo
tel. 672551722

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA TUTAJ:

KARTA ZGŁOSZENIA pocztówka 2019

 

By No Comment 2 grudnia 2019
Skip to content