Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O AIDS

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

rok szkolny 2020/2021

 1. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

 2. Celem konkursu jest:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród młodzieży szkolnej.

 2. Kształtowanie świadomości własnego postępowania na stan swojego zdrowia.

 3. Rozpowszechnianie tolerancji i akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

 1. Organizatorem konkursu jest pedagog szkolny – Maciej Kita.

 2. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie.

 3. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. Kategoria pierwsza to uczniowie klas I – IV – plakat

   1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie plakatu przestrzegającego młodzież przed podejmowaniem ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań skutkujących zakażeniem HIV oraz promującego postawy tolerancji i pomocy dla osób żyjących z HIV lub chorych na AIDS.

   2. Plakat może być wykonany dowolną techniką, powinien mieć format min. A3, może być większy.

   3. Plakat może być wykonany przy wsparciu rodziców.

   4. Wykonanym pracom należy zrobić zdjęcie (na pracy musi być umieszczona kartka z imieniem nazwiskiem autora oraz klasą, do której uczęszcza) i wysłać je na adres mailowy: pedagog.mlynkowo@wp.pl. Prace należy wysłać do 30.11.2020 r. do godziny 23:59. Prace wysłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

   5. Spośród wszystkich plakatów Komisja Konkursowa nagrodzi najlepszą pracę.

   6. Komisja Konkursowa dokonując oceny wykonanych plakatów będzie brała pod uwagę: zgodność treści plakatu z tematem, oryginalność jasność przekazu i staranność wykonania.

   7. W skład komisji konkursowej wchodzą:

– Joanna Kiedrowska – nauczyciel bibliotekarz

– Elżbieta Zdaniuk – nauczyciel języka angielskiego

– Maciej Kita – pedagog szkolny

  1. Kategoria druga to uczniowie klas V – VIII – test wiedzy o HIV/AIDS

   1. Test odbędzie się 01.12.2020 r. o godz. 10:35 poprzez platformę „Classroom”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie włączona kamera uczestnika.

   2. Zadaniem uczestnika konkursu będzie samodzielne rozwiązanie testu w czasie 30 minut.

   3. Test składał się będzie z 20 pytań otwartych i zamkniętych.

   4. Laureatem konkursu zostanie osoba z najwyższym wynikiem.

   5. Test zostanie sprawdzony przez organizatora konkursu.

   6. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić organizatorowi do dnia 27.11.2020 r. wysyłając informację na adres mailowy: pedagog.mlynkowo@wp.pl

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 04.12.2020 r.

 2. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy.

 3. Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną przyznane punkty dodatnie zgodnie z Punktowymi Zasadami Oceniania Zachowania.

 4. Przygotowując się do konkursu należy korzystać ze strony internetowej http://www.aids.gov.pl

Organizator:

mgr Maciej Kita

By No Comment 23 listopada 2020
Skip to content