Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Wczoraj do ciebie nie należy.
Jutro niepewne, tylko dziś jest twoje”

Św. Jan Paweł II


REGULAMIN GMINNEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ŚLADAMI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II”

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Młynkowie

 1. Postanowienia ogólne:
  – organizatorem gminnego konkursu plastycznego jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie, zasięg konkursu jest gminny.
 1. Cele konkursu:
  – przybliżenie i upamiętnienie postaci świętego Jana Pawła II,
  – stwarzanie okazji do twórczości plastycznej upamiętniającej ważne chwile w życiu świętego Jana Pawła II,
  – kształtowanie umiejętności samodoskonalenia i prezentacji własnych przemyśleń,
  – rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej i estetycznej dzieci i młodzieży,
  – promowanie młodych talentów.
 1. Temat i zadanie konkursowe:
  Konkurs jest inspirowany życiem i działalnością Patrona naszej szkoły – świętego Jana Pawła II. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznie z pielgrzymowaniem i podróżowaniem świętego Jana Pawła II. Praca może zawierać wizerunek Jana Pawła II w różnych zakątkach świata z elementami tego regionu, tamtejszą kulturą, tradycją oraz ciekawe ujęcia związane z wizytą w danym państwie lub na kontynencie.

 1. Uczestnicy:
  – uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Połajewo.
 1. Zadanie i forma pracy konkursowej:
  uczestnicy przygotowują pracę plastyczną dowolną techniką, forma płaska,
  uczestnicy:
  – kategorii I: format A4
  – kategorii II: format A3
  każda szkoła może nadesłać z każdej kategorii po 10 prac,
  każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie według podanego wzoru:
  – imię i nazwisko autora pracy, klasa,
  – nazwa i adres szkoły,
  – imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.
  nadesłane prace nie będą uczestnikom zwracane,
  prace konkursowe będą oceniane przez jury i nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych:
  I kategoria: klasy I-III ,
  II kategoria: klasy IV-VIII.
  udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.
 1. Kryteria oceny prac:
  – zgodność pracy z tematyką konkursu,
  – twórcze i poważne potraktowanie tematu,
  – kreatywność, pomysłowość i oryginalność,
  – estetyka wykonania pracy plastycznej.

 1. Terminarz konkursu:
  Szkoły, które wezmą udział w konkursie – dostarczą pakiet prac konkursowych do 26.03.2021r. :
  – osobiście do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie,
  – Pocztą Polską na adres:
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie
  Młynkowo 109
  64-710 Połajewo
  Ogłoszenie wyników konkursu (protokół) przedstawiony będzie na stronie internetowej szkoły 9.04.2021r.
  Nagrody, dyplomy i podziękowania zostaną przekazane do poszczególnych szkół do 16.04.2021r.

 1. Ocena i nagrody:
  – oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora,
  – w każdej kategorii wiekowej planuje się przyznanie I, II i III miejsca,
  – jury zastrzega możliwość przyznania jednego wyróżnienia,
  – autorzy nagrodzonych prac otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
  – opiekunowie uczniów otrzymują podziękowania,

 1. Postanowienia końcowe:
  – nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu konkursu,
  – organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych oraz danych autora w materiałach promocyjnych.

KARTA ZGŁOSZENIA

By No Comment 8 marca 2021
Skip to content