Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Regulamin II Konkursu Plastycznego „Barwy Powstania”
I. Postanowienie ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski w Poznaniu.
Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Fundacji Zakłady Kórnickie.
Sponsorem projektu jest Poznańskie Muzeum Pyry.
2. Celem Konkursu jest:
a. promocja Powstania Wielkopolskiego wśród uczniów szkół podstawowych;
b. edukacja patriotyczna;
c. działania wspierające rozwój talentu dzieci i młodzieży;
d. rozbudzanie aktywności twórczej uczniów.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
4. Przebieg konkursu:
a. Ogłoszenie konkursu – 1 grudnia 2023 r.
b. Przesyłanie prac w terminie od 1.12.2023 r. do 27.12.2023 r.
Uczestnik Konkursu przesyła pracę konkursową z załącznikami na adres:
Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski
ul. Sieradzka 28/5, 60-163 Poznań
Z dopiskiem Wielkopolski Konkurs Plastyczny „Barwy Powstania”.
c. Ogłoszenie wyników konkursu 7.01.2024 r.
II. Uczestnicy konkursu
Kategorie wiekowe:
● I kategoria – uczniowie szkół podstawowych klas I – II;
● II kategoria – uczniowie szkół podstawowych klas III – IV;
● III kategoria – uczniowie szkół podstawowych klas V – VI;
● IV kategoria – uczniowie szkół podstawowych klas VII – VIII.
III. Zasady udziału w konkursie
1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy spełniającej poniższe wymagania:
● Twórczość plastyczna nawiązująca do tematyki Powstania Wielkopolskiego;
● Technika wykonania prac:
– kredka, mazak, węgiel, farby, plastelina, wydzieranka, kolaż;
– prace wykonane na płasko bez użycia materiałów sypkich.
● Format: kartka bloku technicznego A3 lub A4.
2. Każda praca powinna być opisana na odwrocie według załączonego wzoru, w sposób czytelny,
drukowanymi literami lub komputerowo (załącznik nr 1).
3. Każdy uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3) i wysyła w
kopercie z pracą. Brak któregoś z wyżej wymienionych załączników skutkuje nieprzyjęciem pracy.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
V. Kryteria oceny:
1. Ogólny wyraz artystyczny.
2. Przesłanie autora pracy, idea, refleksja.
3. Estetyka.
4. Pomysłowość.
VI. Nagrody
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 7.01.2024 r. na uroczystym wręczeniu nagród oraz
opublikowane na stronie https://www.odraniemen.org i mediach społecznościowych Stowarzyszenia
Odra-Niemen Wielkopolski.
2. O terminie i miejscu wręczenia nagród oraz dyplomów organizator powiadomi laureatów
telefonicznie najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem.
3. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

By No Comment 4 grudnia 2023
Skip to content